اعلان بست های کادری علمی پوهنتون ننگرهار

safiullah_user
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ - ۵:۲۳

Publish Date

Closing Date

پوهنتون ننگرهاردرسال ۱۳۹۸ برای باردوم  در رشته هــای ذيل به سويه داکتر،ماسترو یا لیسانس به کادرعلمي جديد ضرورت دارد.

  پوهنحی : طب

دیپارتمنت:  نسایی  ولادی                                        یک بست

متقاضيان ازتاريخ ۲۲ دلو ۱‍۳۹۸ الی ۶حوت ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.