نرس داخله انکولوژی

safiullah_user
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۸:۳۱

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:

نرس داخله انکولوژی

بست:

5

وزارت یا اداره:

تحصیلات عالی

بخش مربوطه:

پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا شفاخانه تدریسی علی آباد

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

8

گزارشده به:

متخصص بخش

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

28-90-66-424  و 28-90-66-431

تاریخ بازنگری:

 1398

......................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: پیشبرد امور مربوطه نرسنگ داخل وارد جهت عرضه خدمات با کیفیت صحی برای مریضان.

...................................................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:  

 1. پیشبرد امور مربوطه نرسنگ وارد مطابق به هدایات دکتوران موظف از قبیل زرقیات، تطبیق دوزاژ، ادویه و پانسمان جروحات؛
 2. کنترل علایم حیاتی هر دو ساعت یکبار ( BP , RR , PR , T ) و ثبت گزارش موارد غیر طبیعی؛
 3. اجرای عملیه های طبی مانند تطبیق اماله FOLLEY   NGT و سایر پروسیجر ها برای مریضان؛
 4. حصول اطمینان از تطبیق معیارات وقایه انتان و رعایت حفظ الصحه مریضان و بستر مریضان درداخل وارد؛
 5. تطبیق ادویه و مراقبت نمودن مریضان قبل از عملیات و بعد از عملیات و دادن هدایات لازم برای مریضان و پایوازان؛
 6. تنظیم و به كارگیری دستگاه  D.Cشوك در موارد ضروری.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه  بخش مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده؛
 2. خانه پوری فورمه های کانسر ریجیستری، جمع آوری دوسیه ها و تهیه ارقام احصائیوی مریضان IPD  و OPD؛
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری پوهنتون؛
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. همکاری در پروسه آموزش محصلین؛
 2. آماده ساختن مریضان داخل بستر برای عملیات جراحی و گرفتن موافقت نامه مریضان؛
 3. اشتراک درویزیت های صبحانه و دوره تسلیمی نوکریوالی 24 ساعته و انجام نوکریوالی طبق جدول ترتیب شده؛
 4. انجام حمایت های روانشناختی از مریضان و خانواده مریضان؛

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل، تجربه کاری و مهارت ها):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد (7، 8 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارات ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل فوق بکلوریا در یکی از رشته های: (نرسنگ، قابلگی، مدیریت شفاخانه). به درجات تحصیلی بالاتر از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛   
 2. تجربه کاری: مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج کشور، تحت شرایط ذیل:    
 • (مدیریتی و تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسوولیت های این بست) حد اقل یک سال برای فوق بکلوریا؛
 • ویا (یکی از تجارب مدیریتی و یا تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسوولیت های این بست) حد اقل پنج سال.  
 1. مهارت ها:‌ تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) وآشنایی (تحریر وتکلم)با زبان انگلیسی، مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. 

نوت: افراد دارای معلولیت در صورت تکمیل شرایط فوق برای احراز این بست درخواست داده میتوانند.