اعلان (10) بست رتبه سوم و چهارم پوهنتون های مرکزی وزارت تحصیلات عالی

baqir_admin
ثلاثاء, أبريل 27 2021 5:25 صباحا
ل

Publish Date

Closing Date

به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل آن در مورد اصلاح اداره سالم غرض تطبیق سیستم جدید رتب و معاش، ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی به تعداد (10) بست رتبه (3 و 4) پوهنتون های مرکزی خویش را  در معرض اعلان کارمندیابی  قرار می دهد، افراد و اشخاص واجد شرایط می توانند فورمه های درخواستی بست های اعلان شده وزارت تحصیلات عالی را از تاریخ  نشر اعلان برای مدت(10) روز کاری از طریق ویب سایت https://mohe.gov.af بدست آورده بعد از خانه پری، قبل از ختم اعلان به ایمیل آدرس hr.mohe2020@gmail.com  ارسال نمایند، در صورت ضرورت به شماره (0202500302) تماس گرفته معلومات حاصل کنند.

نوت: فورم های درخواستی  به شکل حضوری (هارد)  پذیرفته نمی شود.

1- جدول بست ها          2- فورم کاریابی            3- فورم ورد                4- رهنمود بست ها

شماره عنوان بست ریاست بست تعداد تاریخ شروع اعلان تاریخ ختم اعلان لایحه وظایف
1 آمریت دفتر پوهنتون علوم طبی کابل 3 1 1400/2/7 1400/2/19 دانلود
2 انجنیر براورد پروژه ها پوهنتون علوم طبی کابل 4 1 1400/2/7 1400/2/19 دانلود
3 آمریت خدمات پوهنتون علوم طبی کابل 3 1 1400/2/7 1400/2/19 دانلود
4 مدیرعمومی ارتباط خارجه و امور فرهنگی پوهنتون علوم طبی کابل 4 1 1400/2/7 1400/2/19 دانلود
5 مدیرعمومی تنظیم بودجه پوهنتون علوم طبی کابل 4 1 1400/2/7 1400/2/19 دانلود
6 مدیرعمومی حواله جات و دفتر داری پوهنتون علوم طبی کابل 4 1 1400/2/7 1400/2/19 دانلود
7 کارشناس برنامه های ماستری بخش صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل 4 1 1400/2/7 1400/2/19 دانلود
8 مدیرعمومی تدریسی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل 4 1 1400/2/7 1400/2/19 دانلود
9 مدیرعمومی مهمانخانه پوهنتون کابل 4 1 1400/2/7 1400/2/19 دانلود
10 مدیرعمومی اسناد و ارتباط پوهنتون پولی تخنیک کابل 4 1 1400/2/7 1400/2/19 دانلود