مقرره های وزارت تحصیلات عالی

شماره نام مقرره فایل
1 مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها از اینجا داونلود نمایید
2 مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی از اینجا داونلود نمایید
3 مقرره لیلیه های موسسات تحصیلات عالی از اینجا داونلود نمایید
4 مقرره تحصیلات عالی شبانه از اینجا داونلود نمایید
5 مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی از اینجا داونلود نمایید
6 مقرره حقوق و امتیازات همکاران تخنیکی موسسات تحصیلات عالی از اینجا داونلود نمایید
7 مقرره تنظیم بورس های ملکی از اینجا داونلود نمایید
8 مقرره تحصیلات عالی فوق لیسانس از اینجا داونلود نمایید
9 مقرره معاش و امتیازات اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی از اینجا داونلود نمایید
10 مقرره تنظیم وظایف وزارت تحصیلات عالی از اینجا داونلود نمایید