مرجع اطلاع رسانی

                           مسؤول مرجع اطلاع رسانی وزارت تحصیلات عالی

مسؤول: محمد حنیف فرزان

شماره تماس: 0780122240

:ایمیل ادرس

info.pr@mohe.gov.af 

ساعت کاری: 8:30 الی 3:30

آدرس: وزارت تحصیلات عالی، ریاست اطلاعات، نشرات و روابط عامه، کارته چهار، کابل، افغانستان

 

مراجع اطلاع رسانی پوهنتون ها

فورم ها

فورم تقاضای اطلاعات

 

 طرزالعمل ها 

 طرز العمل دسترسی به اطلاعات

   رهنمود شیوه اطلاع رسانی 

 

 گزارش ها

 گزارش سال  مالی ۱۳۹۸ از تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات

 

طبقه بندی اطلاعات

فهرست انواع اطلاعات:

1- اطلاعات امور مالی

2- اطلاعات امور تقنینی

3- اطلاعات امور تحصیلی

4- اطلاعات امور خبری

5- اطلاعات امور منابع بشری

6- اطلاعات کلی

طبقه‌ بندی انواع اطلاعات براساس محتوا

به منظور تسهیل دست‌رسی به اطلاعات، مرجع مسوول اطلاع‌رسانی، اطلاعات در این وزارت را به شرح ذیل طبقه‌بندی می‌کند:

1- اطلاعات امور مالی ( قراردادها، اعلانات داوطلبی، پروژه های تدارکاتی و گزارش های مالی )

2- اطلاعات امور منابع بشری ( تشکیل، اعلانات کاریابی بست های اداری و کادری و آمار های منابع انسانی در پوهنتون های  دولتی و خصوصی )

3- اطلاعات امور تقنینی( قوانین، مقررات، لوایح، طرزالعمل ها، پالیسی ها، تفاهم نامه ها  ورهنمود ها )

4- اطلاعات امور تحصیلی ( پوهنتون ها، برنامه های ماستری و دکتورا، بورسیه های تحصیلی، پروژه های علمی و تحقیقاتی)

5- اطلاعات امور خبری ( خبرها، گزارشات، اطلاعیه ها و پیام ها پیرامون فعالیت های مرکز و واحدهای دومی)

6- اطلاعات کلی ( معلومات مختلف پیرامون فعالیت های وزارت تحصیلات عالی)