مرجع اطلاع رسانی

مسؤول مرجع اطلاع رسانی وزارت تحصیلات عالی 

دانلود فورم تقاضای اطلاعات

مسؤول: محمد حنیف فرزان

شماره تماس: 0780122240

ایمیل ادرس: info.pr@mohe.gov.af 

ساعت کاری: 8:30 الی 3:30

آدرس: وزارت تحصیلات عالی، ریاست اطلاعات، نشرات و روابط عامه، کارته چهار، کابل، افغانستان