د اطلاع رسونې مرجع

 

 د لوړو زده کړو وزارت د اطلاع رسونې مرجع مسؤول

د اطلاعاتو د غوښتنې فورم ډاونلوډ

مسؤول: محمد حنیف فرزان

د اړیکې شمیره: 0780122240

برېښنالیک: info.pr@mohe.gov.af 

کاري ساعت: 8:30 الی 3:30

پته: لوړو زده کړو وزارت د اطلاعاتو، نشراتو او عامه اړیکو ریاست، څلورمه کارته، کابل، افغانستان