د اطلاع رسونې مسؤلین

 

شهرت دنده د اړیکې شمیره بریښنالیک

احمد تقی

د وزارت د مقام ويندوی

۰۷۷۳۸۳۴۶۷۰

۰۲۰۲۵۰۰۹۶۹

spokesman@mohe.gov.af