مراجع اطلاع رسانی

شهرت وظیفه شماره های تماس آدرس الکترونیکی
پوهنیار حامد عبیدی سخنگوی مقام وزارت

۰۷۴۴۵۵۶۶۶۶

۰۲۰۲۵۰۰۹۶۹

spokesman@mohe.gov.af