مراجع اطلاع رسانی

شهرت وظیفه شماره های تماس آدرس الکترونیکی
احمد تقی سخنگوی مقام وزارت

۰۷۷۳۸۳۴۶۷۰

۰۲۰۲۵۰۰۹۶۹

spokesman@mohe.gov.af