نهاد های تحصیلی خصوصی

     
شماره نام نهادها  پوهنځی های دارا ی مجوز
۱ موسسه تحصيلات عالي کابورا   1390-05-01 حقوق و علوم سیاسی
 
اقتصاد
۲ موسسه تحصيلات عالي ميهن 1390-01-29 طب دندان
فارمسی
تکنالوژی طبی
۳ موسسه تحصيلات عالي ازهر 1390-01-29 حقوق و علوم سیاسی
شرعیات
تعلیم و تربیه
۴ موسسه تحصیلات عالی خصوصی مستقبل  
 1393-02-31
شرعیات
حقوق و علوم سیاسی
انجنیری
۵ موسسه تحصيلات عالي عروج
 1390-07-27
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
۶ موسسه تحصیلات عالی خصوصی علامه   1393-02-31 اقتصاد
کمپیوترساینس
۷ موسسه تحصيلات عالي شرق    1391-08-23 ساینس
اقتصاد
۸ مؤسسه تحصيلات عالي طبي چراغ 1387/1/19 طب معالجوی
ستوماتولوژی
فارمسی
۹ موسسه تحصيلات عالي استقامت    1391-12-08 حقوق و علوم سیاسی
شرعیات
انجنیری
۱۰ موسسه تحصیلات عالی خصوصی ابوریحان    1393-03-27 حقوق و علوم سیاسی
انجنیری
اقتصاد
۱۱ موسسه تحصیلات عالی خصوصی قلم   1394-01-30 شرعیات
اداره و پالسی عامه
۱۲ موسسه تحصيلات عالي خصوصي افغانستان      1391-07-12 حقوق و علوم سیاسی
شماره نام نهادها  پوهنځی های دارا ی مجوز
۱۳ موسسه تحصيلات عالي زاول 
 1391-10-20
طب معالجوی
ستوماتولوژی
حقوق
اقتصاد
کمپیوترساینس
سیستم بریجینگ(تحصیلات متمم)
۱۴ موسسه تحصيلات عالي افغان    1391-05-11 شرعیات
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
انجنیری
۱۵ موسسه تحصیلات عالی غازی امان الله خان 
 1393-02-31
کمپیوترساینس
اقتصاد
۱۶ موسسه تحصيلات عالي اهل بيت 1392-03-27 حقوق
قابلگی
شرعیات
۱۷ مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی فانوس 1392/7/13  اقتصاد
ژورنالیزم
حقوق و علوم سیاسی
۱۸ موسسه تحصيلات عالي سيد جمال الدين افغان   
 1391-06-21
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
تعلیم و تربیه
۱۹ موسسه تحصيلات عالي خصوصي استقلال              1391-07-30 حقوق و علوم سیاسی
انجنیری
کمپیوترساینس
اقتصاد
۲۰ پوهنتون خصوصی تابش    1388/10/24 شرعیات
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
ژورنالیزم
شماره نام نهادها  پوهنځی های دارا ی مجوز
۲۱ پوهنتون خصوصی  ابن سينا 
 1389-03-05
انجنیری
علوم اجتماعی
اقتصاد
دیپارتمنت مترجم انگلیسی
حقوق
کمپیوترساینس
علوم سیاسی
۲۲ مؤسسه تحصيلات عالي پيشگام                        31/ 2 /1387 اقتصاد
۲۳ پوهنتون خصوصی  دنيا   1388-05-20 اقتصاد
کمپیوترساینس
حقوق و علوم سیاسی
۲۴  پوهنتون خصوصی غرجستان                1389-01-29 حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
علوم اجتماعی
کمپیوترساینس
۲۵ پوهنتون خصوصی کاروان 1388/10/24  اقتصاد
کمپیوترساینس
علوم سیاسی
 حقوق 
۲۶    پوهنتون خصوصی مشعل   1388-12-23 حقوق
علوم سیاسی
انجنیری
اقتصاد
ارتباطات ژورنالیزم
۲۷ پوهنتون خصوصی  رابعه بلخي                     1391-05-11 انجنیری
حقوق و علوم سیاسی
قابلگی
فارمسی
اقتصاد
کمپیوترساینس
شماره نام نهادها  پوهنځی های دارا ی مجوز
     
۲۸ موسسه تحصيلات عالي جهان  
 1391-12-08
حقوق و علوم سیاسی
شرعیات
کمپیوترساینس
اقتصاد
۲۹ موسسه تحصيلات عالي  خانه نور       
 1389-02-26
اقتصاد
کمپیوترساینس
حقوق و علوم سیاسی
انجنیری
۳۰ پوهنتون خصوصی  کاتب     1387-01-19 طب معالجوی
علوم سیاسی
حقوق
انجنیری
کمپیوترساینس
اقتصاد
علوم اجتماعی
۳۱ پوهنتون خصوصی کاردان 1385-01-29 قانون
کمپیوترساینس
اقتصاد
انجنیری
۳۲ پوهنتون خصوصی گوهرشاد 1389-05-27 حقوق و علوم سیاسی
کمپیوترساینس
مدیریت
انجنیری
۳۳ شعبه کابل موسسه تحصيلات عالي آريانا  1390-04-29 اقتصاد
انجنیری
حقوق 
طب
شماره نام نهادها  پوهنځی های دارا ی مجوز
۳۴ مؤسسه تحصيلات عالي ميوند 1386-07-19 کمپیوترساینس
تعلیم و تربیه
اقتصاد
۳۵ پوهنتون خصوصی سلام                    1388-10-24 شرعیات
اقتصاد √
حقوق و علوم سیاسی√
انجنیری√
کمپیوترساینس√
۳۶ پوهنتون خصوصی  رڼا  1388-01-30 کمپیوترساینس
ژورنالیزم
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
۳۷ پوهنتون خصوصی  باختر     1386-06-03  اقتصاد BBA
انجنیری
 ندارد
حقوق
ژورنالیزم
۳۸ پوهنتون خصوصی مریم 1387/1/19 اقتصاد
کمپیوترساینس
حقوق و علوم سیاسی
شماره نام نهادها  پوهنځی های دارا ی مجوز
     
۳۹ پوهنتون خصوصی دعوت   1388-02-16 حقوق 
طب معالجوی
انجنیری
شرعیات
اقتصاد
ژورنالیزم
فارمسی
۴۰ پوهنتون خصوصی  خاتم النبيين1387/2/31 فقه و حقوق
علوم اجتماعی
دیپارتمنت جامعه شناسی
کمپیوترساینس
تکنالوژی طبی
انجنیری
قابلگی
ستوماتولوژی
طب معالجوی
اقتصاد
دیپارتمنت علوم سیاسی
۴۱ موسسه تحصیلات عالی خصوصی ادراک        1393-02-30 حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
کمپیوترساینس
تعلیم و تربیه
۴۲  شعبه کابل پوهنتون غالب     1390-05-01 طب معالجوی
حقوق وعلوم سیاسی
اقتصاد
طب دندان
۴۳ موسسه تحصيلات عالي هیواد 1390-04-07 اقتصاد
حقوق وعلوم سیاسی
کمپیوترساینس
۴۴ موسسه تحصيلات عالي پیام      1391-10-20  شرعیات
حقوق 
اقتصاد
شماره نام نهادها  پوهنځی های دارا ی مجوز
۴۵ تحصيلات عالي خصوصی سپين غر شعبه کابل                  1389-02-28 طب معالجوی
ستوماتولوژی
تکنالوژی طبی
۴۶ موسسه تحصيلات عالي ملي      1391-06-21 طب
حقوق و علوم سیاسی
ستوماتولوژی
۴۷ پوهنتون آزاداسلامي ايران شعبه کابل       علوم سیاسی ماستری
حقوق  ماستری
مدیریت بازرګانی  ماستری
 طبق تفاهمنامه
۴۸ پوهنتون آمريکايي      1385-03-25 علوم اجتماعی
حقوق
اداره و تجارت
کمپیوترساینس
۴۹ موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر 
 1394-03-27
ستوماتولوژی 
قابلگی عالی
۵۰ موسسه تحصيلات عالي طلوع آفتاب        1389-02-20 کمپيوتر ساينس
حقوق وعلوم سياسي
اقتصاد
۵۱ پوهنتون جامعه المصطفي تفسیروعلوم قرآنی
حقوق جزا وجرم شناسی
مدیریت آموزشی
مدیریت دولتی
فقه قضایی
شماره نام نهادها  پوهنځی های دارا ی مجوز
۵۲ پوهنتون پيام نورایران شعبه کابل طبق تفاهمنامه 
۵۳ موسسه تحصيلات عالي افغان سويس       1391-10-20 طب معالجوي
ستوماتولوژی
۵۴ موسسه تحصیلات عالی خصوصی اشنا         1393-06-17 حقوق وعلوم سیاسی
اقتصاد
۵۵ موسسه تحصیلات عالی خصوصی بیان       1393-09-03 حقوق
اقتصاد
۵۶ موسسه تحصیلات عالی خصوصی شفاء           1393-12-20 حقوق
 
 
۵۷ موسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید  
 1393-12-20
حقوق
اقتصاد
۵۸ موسسه تحصیلات عالی خصوصی نعمان سادات  1394-01-26 فارمسی
ستوماتولوژی
۵۹ موسسه تحصیلات عالی خصوصی نیستان  1394-04-17 حقوق
ژورنالیزم
۶۰ موسسه تحصیلات عالی خصوصی صابر   1394-12-23 علوم سیاسی 
اقتصاد
۶۱ موسسه تحصیلات عالی خصوصی بایزید روشان  
 1394-12-24
حقوق  
ستوماتولوژی
طب معالجوی
۶۲ موسسه تحصیلات عالی خصوصی رازی 
 1395-01-14
تکنالوژی طبی
قابلگی 
۶۳ موسسه تحصیلات عالی خصوصی اساس  
 1395-01-24
 
 
۶۴ موسسه تحصیلات عالی خصوصی نورین  
 1395-05-26
حقوق
ژورنالیزم
۶۵ موسسه تحصیلات عالی خصوصی زنان افغان(مورا) 
 1395-06-17  
طب معالجوی
اقتصاد
کمپیوترساینس
تعلیم وتربیه 
۶۶ موسسه تحصیلات عالی خصوصی  ابن خلدون
 1395-06-28 
اقتصاد
حقوق
شماره نام نهادها  پوهنځی های دارا ی مجوز
۶۷ موسسه تحصیلات عالی خصوصی  جهان نور 
 1396-07-05
کمپیوترساینس
اقتصاد
علوم سیاسی 
۶۸ موسسه تحصیلات عالی خصوصی   راه ابریشم 
 1396-10-20
  صحت عامه
تلو کمونیکیشن
۶۹ موسسه تحصیلات عالی خصوصی وزیر شاه ولی خان 1398/1/14 حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
  موسسات تحصیلات عالی خصوصی ولایات کشور
شماره پوهنتون / موسسه  پوهنځی های مجوز
۱ پوهنتون خصوصی مولانا  
 1386-02-03
اقتصاد 
ژورنالیزم
تعلیم و تربیه
حقوق    
طب معالجوی
۲ موسسه تحصيلات عالي نوايي      
 1389-07-27
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
انجنیری
تعلیم و تربیه
۳ شعبه مزار پوهنتون ابن سينا  
 1390-11-29
کمپیوترساینس
علوم اجتماعی
حقوق و علوم سیاسی
۴ مؤسسه تحصيلات عالي سادات  
 1388-01-30
شرعیات
انجنیری
کمپیوترساینس
۵ پوهنتون خصوصی آریا
 1388-02-14
حقوق وعلوم سیاسی
طب معالجوی
اقتصاد
انجنیری
کمپیوترساینس
۶ موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان   1394-01-26 حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
 
۷ موسسه تحصيلات عالي برلاس    1394-01-26 شرعیات
اقتصاد
۸ موسسه تحصيلات عالي خصوصی رشاد 
 1391-07-12
حقوق و علوم سیاسی
شرعیات
اقتصاد
۹ موسسه تحصيلات عالي  راه سعادت  مزار
 1390-02-20
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
انجنیری
تعلیم و تربیه
شماره پوهنتون / موسسه  پوهنځی های مجوز
۱۰ موسسه تحصيلات عالي تاج 
 1389-01-29
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
طب معالجوی
۱۱ شعبه تخار موسسه تحصيلات عالي خصوصی  راه سعادت 
 1391-06-12
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
انجنیری
تعلیم و تربیه
۱۲ موسسه تحصيلات عالي خصوصی  خانه دانش  
 1392-03-27 
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
۱۳ موسسه تحصيلات عالي خصوصي فجرستان 
 1391-05-11
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
انجنیری
۱۴ موسسه تحصیلات عالی خصوصی پیمان  
 1393-02-28
حقوق و علوم سیاسی
تعلیم و تربیه
قابلگی
۱۵ موسسه تحصیلات عالی خصوصی قدس  
 1393-09-11
شرعیات
تعلیم و تربیه
۱۶ پوهنتون  خصوصي حکيم سنائي  
 1391-02-09
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
تکنالوژی طبی
ساینس
قابلگی
طب معالجوی
شماره پوهنتون / موسسه  پوهنځی های مجوز
۱۷ موسسه تحصیلات عالی خصوصی رویان  
 1393-02-31
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد  
تعلیم و تربیه
۱۸ موسسه  تحصيلات عالي خصوصي کهندژ           1394-06-31 اقتصاد
تعلیم و تربیه
۱۹  موسسه تحصيلات عالي خصوصي شیرزی افغان    1394-09-09 تعلیم و تربیه
ستوماتولوژی
۲۰ موسسه تحصيلات عالي دانش  
 1391-02-04
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
طب
۲۱ موسسه تصحیلات عالی خصوصی بامیکا  
 1392-09-19
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
۲۲ موئسسه تحصيلات عالي ناصرخسرو  
 1390-02-19
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
تعلیم و تربیه
انجنیری
۲۳ شعبه غزنی خاتم النبيين    
 1390-11-29
اقتصاد
حقوق وعلوم سیاسی
طب معالجوی
۲۴ موسسه تحصيلات عالي خاتم النبيين جاغوری 
 1393-06-16
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
۲۵ موسسه تحصیلات عالی خصوصی حنظله    
 1393-09-04
حقوق و علوم سیاسی
تعلیم و تربیه
۲۶ موسسه تحصیلات عالی خصوصی حکمت                        1393-02-31 حقوق  
شرعیات
۲۷  موسسه تحصيلات عالي خصوصي ابونصر  
 1394-07-29
حقوق
تعلیم و تربیه
۲۸ موسسه تحصيلات عالي خصوصی بارک  
 1390-03-06
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
۲۹ شعبه موسسه  تحصيلات عالي خصوصي تابش               1390-10-20 حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
۳۰ موسسه تحصيلات عالي متانت   1393-12-19 حقوق
تعلیم و تربیه
۳۳ شعبه  موسسه تحصيلات عالي خصوصي سلام                1390-02-22 حقوق و علوم سیاسی
انجینری
اقتصاد
شرعیات
۳۴ موسسه تحصيلات عالي کهکشان شرق   
 1391-10-20
حقوق و علوم سیاسی
زبان و ادبیات
اقتصاد
۳۵ پوهنتون خصوصی جامی هرات
 1390-01-22
طب معالجوی
زراعت
حقوق و علوم سیاسی
شرعیات
اقتصاد
انجینری
۳۶ موسسه تحصیلات عالی خصوصی الغياث 
 1390-04-13
حقوق و علوم سیاسی
شرعیات
۳۷ موسسه تحصيلات عالي اشراق   1389-01-24 حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
انجینری
شرعیات
ادبیات 
دیپارتمنت روانشناسی بالینی
شماره پوهنتون / موسسه  پوهنځی های مجوز
     
۳۸ موسسه تحصيلات عالي خواجه عبدالله انصاري   
 1390-03-29 
علوم اجتماعی
کمپیوتر ساینس
انجینری 
حقوق و علوم سیاسی
۳۹ پوهنتون خصوصی غالب هرات مرکزی    
 1389-01-24
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
طب معالجوی
ستوماتولوژی
کمپیوتر ساینس
۴۰ مؤسسه تحصيلات عالي آريانا    1388-01-30 حقوق
طب معالجوی
انجینری
اقتصاد
۴۱ موسسه تحصيلات عالي سپين غر
 1388-05-20
طب معالجوی
ستوماتولوژی
تکنالوژی طبی
۴۲ پوهنتون خصوصی خراسان   1386-07-17 کمپیوتر ساینس
انجینری
علوم بشری
اقتصاد
۴۳ موسسه تحصيلات عالي ملالي   
 1391-02-04
حقوق و علوم سیاسی
طب معالجوی
۴۴ موسسه تحصيلات عالي خصوصي ميرويس نيکه     
 1390-10-28 
حقوق 
اقتصاد
طب معالجوی
۴۵ موسسه تحصيلات عالي روشان  
 1390-10-28
حقوق و علوم سیاسی
طب معالجوی
فارمسی
اقتصاد 
ستوماتولوژی
۴۶ موسسه تحصيلات عالي خصوصی تنوير                          1391-08-17 حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
۴۷ موسسه تحصيلات عالي سلطان محمود غزنوی 
 1393-09-16
اقتصاد
شرعیات
شماره پوهنتون / موسسه  پوهنځی های مجوز
۴۸ موسسه تحصيلات عالي خصوصي اراکوزيا  
 1390-10-28
 
حقوق و علوم سیاسی
انجینری
تعلیم و تربیه
۵۰ پوهنتون خصوصی  بست   1391-02-04 تعلیم و تربیه
طب معالجوی
کمپیوتر ساینس
حقوق و علوم سیاسی
انجینری
اقتصاد
۵۱ موسسه تحصيلات عالي آسيا
 1390-01-29
حقوق و علوم سیاسی
انجنیری
اقتصاد و مدیریت
۵۲ پوهنتون خصوصی رهنورد    1393-01-18    حقوق و علوم سیاسی
تعلیم و تربیه
ستوماتولوژی
طب معالجوی
۵۳ شعبه تحصيلات عالي خصوصي دعوت  خوست.
 1391-05-10
حقوق و علوم سياسي
انجينيري 
۵۴ موسسه تحصيلات عالي وادي هلمند  
 1389-10-26
حقوق و علوم سیاسی
طب معالجوی
شرعیات
تعلیم و تربیه
۵۵ موسسه تحصيلات عالي خصوصی  برنا  
 1392-03-27
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
۵۶ موسسه تحصيلات عالي خصوصي احمد شاه ابدالي 
 1391-02-04
طب معالجوی
شماره پوهنتون / موسسه  پوهنځی های مجوز
۵۷  شعبه موسسه تحصيلات عالي خصوصي غرجستان          1390-07-10 حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
کمپیوتر ساینس
انجینری
۵۸ موئسسه تحصيلات عالي پامير  1390-01-29 زبان و ادبیات انگلیسی
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
کمپیوتر ساینس
۵۹ موسسه تحصيلات عالي التقوا  
 1390-11-29
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
۶۰ موسسه تحصیلات عالی خصوصی کاوون  
 1393-09-04
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
قابلگی
۶۱ موسسه تحصيلات عالي خصوصي شمال                           1394-01-29 اقتصاد
حقوق و علوم سیاسی
۶۲  موسسه تحصيلات عالي خصوصي امام محمد شیبانی  
 1394-11-13
شرعیات
تعلیم و تربیه
۶۳ پوهنتون خصوصی الفلاح    
 1390-07-13
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
شرعیات
انجینری
ژورنالیزم
۶۴ شبعه موسسه تحصيلات عالي طلوع آفتاب  
 1392-03-25
حقوق و علوم سیاسی
اقتصاد
۶۵ موسسه تحصیلات عالی خصوصی البرز   
 1394-11-03
حقوق 
اقتصاد
۶۶ موسسه تحصیلات عالی خصوصی نخبګان   
 1396-10-11
انجینری 
اقتصاد 
علوم سیاسی  
زراعت  
۶۷ موسسه تحصیلات عالی خصوصی هریوا  
 1393-02-31
ستوماتولوژي
کمپیوترساینس
حقوق و علوم سياسي
شماره پوهنتون / موسسه  پوهنځی های مجوز
     
۶۸ موسسه تحصیلات عالی خصوصی عاطفی 
 1393-05-26
 
۶۹ موسسه تحصيلات عالي طلوع سعادت            1397-07-11  طب معالجوی
انجینری
شرعیات
زراعت
۷۰ موسسه تحصيلات عالي خصوصي نمر                             1394-03-31 حقوق
کمپیوترساینس
۷۱ موسسه  تحصيلات عالي خصوصي شهیدسیدجان        1394-06-11 ستوماتولوژی
۷۲ موسسه تحصيلات عالي بینوا 
 1394-01-25
انجینری
کمپیوترساینس
۷۳ موسسه تحصيلات عالي سبا 
 1395-01-30
اقتصاد
کمپیوترساینس
۷۴ موسسه تحصيلات عالي خصوصی مسلم         1394-03-27 ستوماتولوژی
اقتصاد
طب
حقوق
۷۵ شعبه موسسه تحصيلات عالي مولانا جلال الدين محمد بلخي  
 1390-11-04
حقوق وعلوم سیاسی
اقتصاد
۷۶   موسسه تحصیلات عالی خصوصی زم زم              1393-09-03 اقتصاد
حقوق وعلوم سیاسی
انجینری