برنامه های ماستری پوهنتون های خصوصی

برای مشاهده در مبایل اینجا کلیک کنید

 
ریاست انکشاف برنامه های علمی
برنامه‌های ماستری دارای مجوز پوهنتون های خصوصی
شماره پوهنتون نام برنامه شماره حکم  تاریخ حکم تعداد برنامه
1 امریکائی افغانستان ادارۀ تجارت 4744 1391/8/14 1
2 باختر ادارۀ تجارت 6567 1391/11/17 2
کمپیوتر ساینس
3 ابن سینا روابط بین الملل 902 1392/2/23 3
حقوق جزا و علوم جنائی 2596 1393/4/28
حقوق خصوصی 4763 1394/5/31
4 کاردان ادارۀ تجارت 6971 1392/9/11 2
روابط بین الملل
5 آزاد اسلامی واحد کابل-افغانستان حقوق 7071 1392/11/15 3
علوم سیاسی
مدیریت بازرگانی
6 پیام نور  ایران  واحد کابل افغانستان        
7 سلام فقه و قانون 6907 1392/11/7 2
تفسیر و حدیث 17 1395/1/5
8 دعوت فقه و قانون 8007 1392/11/30 2
روابط بین الملل 4782 1393/7/29
9 خراسان (ننگرهار) ادارۀ تجارت 423 1393/1/19 1
10 دنیا ادارۀ تجارت 750 1393/2/1 1
11 خاتم النبیین روابط بین الملل تصاویب شماره 9 شورای رهبری وزارت 1393/2/30 3
حقوق بین الملل
جزا و جرم شناسی
12 افغانستان روابط بین الملل 1407 1393/3/18 1
13 کاتب اقتصاد توسعه 374 1394/2/2 6
علوم اقتصادی
روابط بین الملل
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق بین الملل
جامعه شناسی
14 جامعة المصطفی ایران واحد افغانستان تفسیر علوم قرآن 1358 1394/3/9 5
مدیریت آموزشی
مدیریت دولتی
حقوق جزا و جرم شناسی
فقه قضایی
مجموع برنامه‌ها 32