برنامه های ماستری پوهنتون های خصوصی

وزارت تحصیلات عالی
معینیت علمی
ریاست انکشاف برنامه های علمی
برنامه‌های ماستری دارای جواز موسسات تحصیلات عالی خصوصی در وزارت تحصیلات  عالی
شماره پوهنتون نام برنامه تعداد برنامه
1 امریکائی افغانستان ادارۀ تجارت 1
2 باختر ادارۀ تجارت 2
کمپیوتر ساینس
3 ابن سینا روابط بین الملل 3
حقوق جزا و علوم جنائی
حقوق خصوصی
4 کاردان ادارۀ تجارت 2
روابط بین الملل
5 آزاد اسلامی واحد - افغانستان حقوق 3
علوم سیاسی
مدیریت بازرگانی
6 پیام نور  ایران  واحد کابل افغانستان    
7 سلام فقه و قانون 2
تفسیر و حدیث
8 دعوت فقه و قانون 2
روابط بین الملل
9 خراسان (ننگرهار) ادارۀ تجارت 1
10 دنیا ادارۀ تجارت 1
11 خاتم النبیین روابط بین الملل 3
حقوق بین الملل
جزا و جرم شناسی
12 افغانستان روابط بین الملل 1
13 کاتب اقتصاد توسعه 6
علوم اقتصادی
روابط بین الملل
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق بین الملل
جامعه شناسی
14 جامعة المصطفی ایران واحد - افغانستان تفسیر علوم قرآن 5
مدیریت آموزشی
مدیریت دولتی
حقوق جزا و جرم شناسی
فقه قضایی
مجموع برنامه‌ها 32