د خصوصي پوهنتونونو د ماسترۍ برنامې

په مبايل کې د ليدو له پاره دلته کلېک وکړئ

 
ریاست انکشاف برنامه های علمی
برنامه‌های ماستری دارای مجوز پوهنتون های خصوصی
شماره پوهنتون نام برنامه شماره حکم  تاریخ حکم تعداد برنامه
1 امریکائی افغانستان ادارۀ تجارت 4744 1391/8/14 1
2 باختر ادارۀ تجارت 6567 1391/11/17 2
کمپیوتر ساینس
3 ابن سینا روابط بین الملل 902 1392/2/23 3
حقوق جزا و علوم جنائی 2596 1393/4/28
حقوق خصوصی 4763 1394/5/31
4 کاردان ادارۀ تجارت 6971 1392/9/11 2
روابط بین الملل
5 آزاد اسلامی واحد کابل-افغانستان حقوق 7071 1392/11/15 3
علوم سیاسی
مدیریت بازرگانی
6 پیام نور  ایران  واحد کابل افغانستان        
7 سلام فقه و قانون 6907 1392/11/7 2
تفسیر و حدیث 17 1395/1/5
8 دعوت فقه و قانون 8007 1392/11/30 2
روابط بین الملل 4782 1393/7/29
9 خراسان (ننگرهار) ادارۀ تجارت 423 1393/1/19 1
10 دنیا ادارۀ تجارت 750 1393/2/1 1
11 خاتم النبیین روابط بین الملل تصاویب شماره 9 شورای رهبری وزارت 1393/2/30 3
حقوق بین الملل
جزا و جرم شناسی
12 افغانستان روابط بین الملل 1407 1393/3/18 1
13 کاتب اقتصاد توسعه 374 1394/2/2 6
علوم اقتصادی
روابط بین الملل
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق بین الملل
جامعه شناسی
14 جامعة المصطفی ایران واحد افغانستان تفسیر علوم قرآن 1358 1394/3/9 5
مدیریت آموزشی
مدیریت دولتی
حقوق جزا و جرم شناسی
فقه قضایی
مجموع برنامه‌ها 32