پراختیایي پروژې

پروژه های انکشافی سال ۱۳۹۸

پروژه های انکشافی ۱۳۹۹ 

پروژه های انکشافی (تمویل کننده هندوستان)