معینیت امور محصلان

اول: وظایف وصلاحیت های معینیت امور محصلان:

 1. طرح وتدوین پالیسی های آموزشی محصلان مؤسسات تحصیلات عالی.
 2. ایجاد سیستم های معاصر وشیوه های جدید آموزش برای محصلان مؤسسات تحصیلات عالی .
 3. ایجاد وتجهیز لابراتوارها،ورکشاپ ها وفرصت های کار آموزی محصلان.
 4. طرح وتطبیق برنامه ها به منظور بلند بردن ظرفیت های جذب اشخاص درمؤسسات تحصیلات عالی به شکل روزانه وشبانه.
 5. تقویت سیستم آموزش های کلینیک های حقوقی پوهنحی های حقوق وشرعیات در موسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی.
 6. طرح وتطبیق لوایح، طرزالعمل ها مربوط به محصلان نهادهای تحصیلات عالی کشور.
 7. ساده سازی روند ثبت نام متقاضیان درموسسات تحصیلات عالی.
 8. چاپ،حفاظت وتوزیع دیپلوم های معیاری وترانسکریپت نمرات برای محصلان وفارغ التحصیلان موسسات تحصیلات عالی.
 9. طرح وتطبیق برنامه ها به منظور تقویت فعالیت های فرهنگی، ورزشی وهنری محصلان.
 10. نظارت از فعالیت های مربوط به خدمات امور محصلان درموسسات تحصیلات عالی.
 11. نظارت از امور مربوطه به لیلیه محصلان.

 

دوم: انجام امور عادی وروزمره:

 1. صدور احکام وهدایات درمورد ثبت نام محصلان،ادامه تحصیل محصلان، منفکی،اخذ تأجیل، چانس،غیر حاضری و..... به تمام نهادهای تحصیلات عالی دولتی وخصوصی .
 2. تنظیم چگونگی تقیسم اوقات آغاز وختم سمستر های تحصیلی واخذ امتحانات شان.
 3. صدور هدایت مبنی بر طی مراحل تبدیلی محصلان مطابق اصول ومعیارها.
 4. معرفی وشمولیت مجدد محصلان غایب درموسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی.
 5. معرفی وشمولیت فارغان نهادهای نیمه عالی علوم دینی،طبی، تخنیکی ومسلکی وتربیه معلم به مؤسسات تحصیلات عالی کشور.
 6. معرفی محصلان وفارغ التحصیلان پوهنتون های کشور به اساس موافقه پوهنتون مربوطه به شفاخانه های وادارات ذیربط.
 7. صدور هدایت درمورد محصلان وفارغ التحصیلان کشور های خارج جهت معادلت ویا ارزیابی اسناد تحصیلی شان.
 8. صدور احکام در رابطه به توزیع اسناد تحصیلی فارغ التحصیلان طور دسته جمعی.
 9. معرفی متقاضیان به بورسیه های لیسانس بادرنظرداشت اصول ومعیارها.
 10.  سایر موارد مرتبط به معینیت امور محصلان .

 

 

 

 

خلاصه ازکارهای

 ریاست های مربوطه

 

اول: ریاست امور محصلان دولتی:

 1. اجراات وطی مراحل اسنادهای تحصیلی فارغ التحصیلان پوهنتون های دولتی.
 2. طی مراحل پروسۀ تبدیلی محصلان نهادهای تحصیلات عالی دولتی مطابق مقرره در میعاد مشخص بعد از بررسی وتدقیق لازم.
 3. هدایت در مورد تطبیق پروسۀ شمولیت محصلان درنهادهای تحصیلات عالی .
 4.  چک وبررسی شمولیت کانکور وتثبیت فراغت فارغ التحصیلان که اسناد شان طی مراحل میگردد.
 5. ثبت دیتابیس تمام محصلان نهادهای تصحیلات عالی دولتی وچک شمولیت کانکور آنها هنگام فراغت شان.
 6. ارائه جواب به تمام مکاتیب واستعلام های که از ادارات مختلف مواصلت می ورزد.
 7.  سایر موارد مرتبط به ریاست مذکور.

دوم: ریاست امور محصلان خصوصی.

 1.  اجراات وطی مراحل اسنادهای تحصیلی فارغ التحصیلان پوهنتون های خصوصی کشور.
 2. طی مراحل پروسۀ تبدیلی محصلان نهادهای تحصیلات عالی خصوصی مطابق مقرره در میعاد مشخص بعد از بررسی وتدقیق لازم.
 3. هدایت در مورد اخذ امتحانات وپروسۀ شمولیت محصلان درنهادهای تحصیلات عالی خصوصی.
 4.  چک وبررسی شمولیت کانکور وتثبیت فراغت فارغ التحصیلان هنگامیکه اسناد تحصیلی شان طی مراحل میگردد.
 5. ارائه جواب به تمام استعلام ها ومکاتب ادارات مختلف که مواصلت میورزد.
 6. سایر موارد ذیربط .

سوم: ریاست ارزیابی بیرون مرزی

 1. ارزیابی ومعادلت تمام اسنادهای تحصیلی محصلان وفارغ التحصیلان پوهنتون های کشور های خارجی در چوکات مقرره ارزیابی وطرزالعمل مرتبط به آن.
 2. طی مراحل پروسۀ ارزیابی اسناد وایمیل نمودن اسناد های بورسیه های شخصی جهت اطمینان بیشتر آنها.
 3. چک وبررسی دقیق تمام اسنادهای تحصیلی محصلان وفارغ التحصیلان کشور های خارجی ازطریق کمیسیون ارزیابی مطابق نورم های تعین شده.
 4. ارائه جواب به تمام استعلام ها ومکاتب ادارات مختلف که مواصلت میورزد.
 5. سایر موارد ذیربط .

 

چهارم: آمریت انسجام خدمات محصلان

 1. آشنا سازی محصلان جدید الشمول با محیط اکادمیک، خدمات مشاوره علمی، خدمات مشاوره شغلی ،خدمات سلامت وصحت روانی محصلان،خدمات حل منازعات،خدمات لیلیه وایجاد فضای سالم درمیان محصلان لیلیه وغیره.
 2. فراهم سازی زمینه های کار آموزی برای محصلان نهادهای مختلف در کشور.
 3. معرفی محصلان طبق مکتوب رسمی پوهنتون های دولتی به سایر ادارات ذیربط جهت سپری نمودن دوره های کار آموزی وپرکتیک.
 4. معرفی محصلان به دوره های ستاژ بخش های طبی به شفاخانه های مربوط وزارت تحصیلات عالی و وزارت صحت عامه کشور.
 5. سایر موارد مرتبط به آمریت مذکور.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۳ - ۱۰:۲۳
Background image

اطلاعیه فراخوان اخذ مقالات علمی-تحقیقی پوهنتون خصوصی کاردان

قرار است پوهنتون خصوصی کاردان نخستین کنفرانس ملی تحت عنوان «استقبال از آینده: ابتکارات،  ابهامات، تهدیدات و چالش های هوش مصنوعی» را برگزار نماید.
 بناَ از تمام استادان نهاد های تحصیلات . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۲ - ۹:۲۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه  تهیه و تدارک وسایل ، تجهیزات و مواد لابراتواری . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۱ - ۱۰:۲۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 


موضوع : پروژه تهیه و اعمار یک باب تشناب ریاست انکشاف برنامه های علمی: 
بدین وسیله به تاسی ازفقره )۲(ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رساینده می شود که وزارت تحصیلات عالی درنظر . . .

بازگشت به اطلاعیه ها