نهاد های تحصیلی دولتی

پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلی دولتی:                            

1 پوهنتون کابل
2 پوهنتون علوم طبی کابل (ابوعلی ابن سینا)
3 پوهنتون پولی تخنیک کابل
4 پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
5 پوهنتون ننگرهار
6 پوهنتون کندهار
7 پوهنتون بلخ
8 پوهنتون هرات
9 پوهنتون البیرونی
10 پوهنتون شیخ زاید خوست
11 پوهنتون بغلان
12 پوهنتون کندز
13 پوهنتون بامیان
14 پوهنتون فاریاب
15 پوهنتون پروان
16 پوهنتون بدخشان
17 پوهنتون تخار 
18 پوهنتون جوزجان
19 پوهنتون پکتیا
20 پوهنتون غزنی
21 پوهنتون سید جماالدین افغان کنر
22 پوهنتون لغمان 
23 پوهنتون تخنیکی انجنیری غزنی 
24 پوهنتون ملی و علوم تکنالوژی
زراعتی افغانستان
25 موسسه تحصیلات عالی  سمنگان
26 موسسه تحصیلات عالی هلمند
27 موسسه تحصیلات عالی باد غیس
28 موسسه تحصیلات عالی  پنجشیر
29 موسسه تحصیلات عالی  پکتیکا
30 موسسه تحصیلات عالی  ارزگان
31 موسسه تحصیلات عالی  سرپل
32 موسسه تحصیلات عالی  غور
33 موسسه تحصیلات عالی  فراه
34 موسسه تحصیلات عالی  لوگر
35 موسسه تحصیلات عالی  میدان وردک
36 موسسه تحصیلات عالی  دایکندی
37 موسسه تحصیلات عالی نیمروز
38 موسسه تحصیلات عالی زابل میرویس خان نیکه
39

موسسه تحصیلات عالی نورستان