نهاد های تحصیلی دولتی

1 کابل
2 پوهنتون علوم طبی کابل
3 پوهنتون پولی تخنیک کابل
4 پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
5 پوهنتون  ننگرهار
6 پوهنتون   فاریاب
7 پوهنتون  بلخ
8 پوهنتون  هرات
9 پوهنتون  کندهار
10 پوهنتون  تخار 
11 پوهنتون  بغلان
12 پوهنتون  کندز
13 پوهنتون  بامیان
14 پوهنتون  البیرونی
15 پوهنتون پروان
16 پوهنتون بدخشان
17 پوهنتون شیخ زاید خوست
18 پوهنتون جوزجان
19 پوهنتون پکتیا
20 موسسه تحصیلات عالی  سمنگان
21 پوهنتون سید جماالدین افغان کنر
22 پوهنتون غزنی  
23 پوهنتون لغمان
24 پوهنتون ملی و علوم تکنالوژی
زراعتی افغانستان
25 پوهنتون تخنیکی انجنیری غزنی
26 موسسه تحصیلات عالی هلمند
27 موسسه تحصیلات عالی باد غیس
28 موسسه تحصیلات عالی  پنجشیر
29 موسسه تحصیلات عالی  پکتیکا
30 موسسه تحصیلات عالی  ارزگان
31 موسسه تحصیلات عالی  سرپل
32 موسسه تحصیلات عالی  غور
33 موسسه تحصیلات عالی  فراه
34 موسسه تحصیلات عالی  لوگر
35 موسسه تحصیلات عالی  میدان وردک
36 موسسه تحصیلات عالی  دایکندی
37 موسسه تحصیلات عالی نیمروز
38 موسسه تحصیلات عالی زابل