شماره های تماس مقام، معینان و رؤسا

اینک شماره های تماس واتساپ مسوولان ادارات مختلف این وزارت

شماره اسم معینیت/ریاست و آمرین شماره تماس مبایل دیجیتال
1 -- وزیر ۰۲۰۲۵۰۰۴۹
2 -- معین علمی ۰۲۰۲۵۰۰۳۷۸
3 -- معین مالی واداری ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۰
4  -- معین امور محصلان ۰۲۰۲۵۰۰۷۰۲
5 -- رییس دفتر مقام وزارت ۰۲۰۲۵۰۰۳۸۵
6 پوهنوال محمد شریف آمین ریاست امورمحصلان دولتی ۰۲۰۲۵۰۰۳۸۶
7 -- ریس تکنالوژی معلوماتی ۰۲۰۲۵۰۰۴۷۵
8 -- رییس ارزیابی اسناد بیرون مرزی ۰۲۰۲۵۰۰۰۴۸
9 -- رییس تفتیش ۰۲۰۲۵۰۰۰۴۷
10  -- رییس امور محصلان خصوصی ۰۲۰۲۵۰۳۵۸۹
11 پوهندوی دوکتور نوراحمد اخندزاده رییس ارتباط خارجه و تنظیم بورسیه ها ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۴
12 -- رییس اطلاعات، نشرات وروابط عامه ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۵
13 -- رییس پلان و پالیسی ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۳
14 -- رییس انکشاف برنامه های علمی ۰۲۰۲۵۱۰۸۳۴
15 پوهندوی دوکتورغلام رحیم اواب رییس تقرر و ترفیعات علمی ۰۲۰۲۵۰۲۱۵۹
16 -- رییس منابع بشری ۰۲۰۲۵۱۰۸۸۳
17 -- رییس تضمین کیفیت و اعتبار دهی ۰۲۰۲۵۱۰۵۸۸
18 دوکتور محمد ولی حنیف رییس نظارت وارزیابی ۰۲۰۲۵۰۲۹۰۳
19 -- رییس تدارکات ۰۲۰۲۵۰۲۵۰۸
20 -- ریاست مالی و حسابی ۰۲۰۲۵۰۰۳۱۹
21 -- رییس اداری و زیربنا ۰۲۰۲۵۰۰۳۶۴
22 -- رییس تحقیق تالیف و ترجمه ۰۲۰۲۵۰۰۶۴۵
23 -- سخنگوی مقام وزارت ۰۲۰۲۵۰۰۹۶۹
24 -- امر پذیرش وزارت ۰۲۰۲۵۱۱۵۷۶