شماره های تماس مقام، معینان و رؤسا

 شماره های تماس مسوولان ادارات مختلف این وزارت

شماره اسم معینیت/ریاست و آمرین شماره تماس مبایل دیجیتال
1 الحاج مولوي عبدالباقی حقانی وزیر ۰۲۰۲۵۰۰۰۴۹
2 دوکتور لطف الله خیرخواه معین علمی ۰۲۰۲۵۰۰۳۷۸
3 مولوی حافظ محمدحامد حسیب معین مالی واداری ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۰
4 انجینر سید اسماعیل روحانی معین امور محصلان ۰۲۰۲۵۰۰۷۰۲
5 عرفان الله عباد رییس دفتر مقام وزارت ۰۲۰۲۵۰۰۳۸۵
6 مولوی حامد یعقوبی ریاست امورمحصلان دولتی ۰۲۰۲۵۰۰۳۸۶
7 احمد ضیا جبارخیل ریس تکنالوژی معلوماتی ۰۲۰۲۵۰۰۴۷۵
8 محمد اشرف غیرت رییس ارزیابی اسناد بیرون مرزی ۰۲۰۲۵۰۰۰۴۸
9 انجینر اکرام الله صهیب رییس تفتیش ۰۲۰۲۵۰۰۰۴۷
10 انجینر محمد سلیم افغان رییس امور محصلان خصوصی ۰۲۰۲۵۰۳۵۸۹
11 داکتر نظر محمد عرفان رییس ارتباط خارجه و تنظیم بورسیه ها ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۴
12 مدیر جان کوټوال رییس اطلاعات، نشرات وروابط عامه ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۵
13 مفتی رضوان الله منیب رییس پلان و پالیسی ۰۲۰۲۵۰۰۳۲۳
14 انجینر سردار ولی صالحی رییس انکشاف برنامه های علمی ۰۲۰۲۵۱۰۸۳۴
15 مفتاح الدین عزام رییس تقرر و ترفیعات علمی ۰۲۰۲۵۰۲۱۵۹
16 مفتی عبدالکریم امیري رییس منابع بشری ۰۲۰۲۵۱۰۸۸۳
17 استاد شاکرالله وحیدی رییس تضمین کیفیت و اعتبار دهی ۰۲۰۲۵۱۰۵۸۸
18 پوهندوی داکتر محمد ولی حنیف رییس نظارت وارزیابی ۰۲۰۲۵۰۲۹۰۳
19 قاضی عبدالنصیر ملازوی رییس تدارکات ۰۲۰۲۵۰۲۵۰۸
20 عبدالباری خپلواک ریاست مالی و حسابی ۰۲۰۲۵۰۰۳۱۹
21 قاضی عبدالعزیز عزیزی  رییس اداری و زیربنا ۰۲۰۲۵۰۰۱۸۲
22 دکتور حمیدالله مزمل رییس تحقیق تالیف و ترجمه ۰۲۰۲۵۰۰۶۴۵
23 مولوی خالقداد احمد تقی سخنگوی مقام وزارت ۰۲۰۲۵۰۰۹۶۹
24 قاضی مطیع الرحمان صداقت امر پذیرش وزارت ۰۲۰۲۵۱۱۵۷۶
25 شیخ شاکر الله وحدت  ریس دعوت و ارشاد ۰۲۰۲۵۱۲۶۱۶
26 عبدالرؤف فراهی ریس نصاب تحصیلی ۰۲۰۲۵۱۴۱۰۹
27 مولوی سیف الدین حماد ریس عمومی جامعات و تخصصات دینی  
28   ریس ارزیابی و معادلت استاد جامعات و تخصصات دینی  
29   ریس ثبت و ایجاد جامعات دینی معتبر  
30   ریس توزیع اسناد و تنظیم سوابق