گزارش ها

گزارش تکمیلی و پیشرفت پروژه ها

گزارش سالانه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات 1398

گزارش سالانه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات 1399

گزارش تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری

گزارش نظارت از پوهنتون های دولتی

گزارش نظارت از پوهنتون های خصوصی

گزارش دریافت و رسیدگی به شکایات

گزارش تطبیق پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی 

گزارش اجرات پیشرفت قرارداد های تدارکاتی 

گزارش تکمیلی قرارداد های تدارکاتی

گزارش تفتیش از تطبیق قرارداد های