رهنمود ها

شماره رهنمود ها فایل
1 رهنمود انکشاف و بازنگری نصاب تحصیلی برنامه فوق لیسانس(ماستری و دکتورا) از اینجا دانلود نمایید
2 رهنمود ایجاد برنامه فوق لیسانس( ماستری و دکتورا) از اینجا دانلود نمایید