د لوړو زده کړو مقررې

شماره نام مقرره ها دانلود فایل
1 مقرره تحصیلات عالی فوق لیسانس  دانلود
2 مقرره استقلالیت مالی پوهنتون ها دانلود