پوهنځی زراعت

شماره رشته تحصیلی پشتی کتاب محتویات کتاب
1 اقتصاد و توسعه زراعتی دانلود دانلود
2 اگرانومی دانلود دانلود
3 بایو تکنالوژی و تولید تخم های بذری دانلود دانلود
4 تکنالوژی مواد غذایی دانلود دانلود
5 جنگلداری و منابع طبیعی دانلود دانلود
6 حفاظت نباتات دانلود دانلود
7 خاک شناسی و آبیاری دانلود دانلود
8 علوم حیوانی دانلود دانلود
9 مدیریت تجارت زراعتی دانلود دانلود
10 هارتیکلچر دانلود دانلود