لوایح

شماره نام لایحه فایل
1 لایحۀ نظم و دسپلین در مؤسسات تحصیلات عالی از اینجا داونلود نمایید
2 لایحۀ برگزاری انتخابات آمرین دیپارتمنت
ها در مؤسسات تحصیلات عالی
از اینجا داونلود نمایید
3 لایحۀ امتحانات موْسسات تحصیلات عالی از اینجا داونلود نمایید
4 لایحۀ تنظیم جلسات شورای عالی از اینجا داونلود نمایید
5 لایحۀ جذب در کادر علمی از اینجا داونلود نمایید
6 لایحۀ سیستم کریدت جدید از اینجا داونلود نمایید
7 لایحۀ سیستم کریدت مؤسسات تحصیلات عالی از اینجا داونلود نمایید