کورس های افغان ایکس

مجهول (لم يتم التحقق)

برای مشاهدۀ کورس های افغان ایکس لینک های ذیل را فشار دهید!

معرفی افغان ایکس

لینک

پوهنتون شیخ زاید خوست:

لینک

پوهنتون هرات:

لینک

پوهنتون بلخ:

لینک

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی:

لینک

پوهنتون ننگرهار:

لینک

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی:

لینک

پوهنتون ننگرهار:

لینک