قوانین

شمیره قانون فایل
1 د ملکي لوړو زده کړو قانون له ایزاد او تعدیلاتو سره ډاونلوډ
2 د ټولیزو رسنیو قانون ډاونلوډ
3 اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ډاونلوډ