اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

ameen_admin
jhbsdajsadh

 

بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک فایروال و وسایل شبکه مرکز وزارت تحصیلات عالی را با ساختمانی و خدمات لوژستیکی عبدالروف حمیدی دارنده جواز شماره (85607) آدرس: تهیه مسکن نود فامیلی ناحیه 17، مرکز کابل، کابل  به قیمت مجموعی مبلغ (2,743,500) دو میلیون و هفتصدو چهل و سه هزارو پنجصد افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.