د لوړو تخنیکي پوهنتونونو د لیکچر یادداشتونه د کابل تخنیکي پوهنتون پروفیسور پوهاند میرزا محمد مارزا لخوا

safiullah_user
mohe

لینک ویدیوی آموزشی مضامین ریاضیات عالی

...ویدیوی آموزشی