گزارش ها

  پروژه های تدارکاتی سال 1398 وزارت تحصیلات عالی 

اسناد بودجوی وزارت تحصیلات عالی از بابت سال مالی 1398

قرار داد های تدارکاتی 

گزارش قرار دادهای تدارکاتی

گزارش مالی 

گزارش تطبیق پلان های کاری و تفاهم نامه ها

گزارش پیشرفت پروژه های انکشافی 

گزارش تکمیلی پروژه های انکشافی 

گزارش تفتیش از بخش های مختلف 

گزارش تفتیش از تطبیق پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری

  جمهوری اسلامـــــــــــــــــــی افغانستان  
  د افغانستان اسلامـــــــــی جمهوریت  
  وزارت تحصـــــیلات عالـــــــی  
  د لـــوړوزده کـــړو وزارت  
  Islamic Republic Of Afghanistan  
  Ministry Of Higher Education  
  ریــــــــاست مالـــــی واداری  
  آمــریت مالــــــی وحسابــــی  
بودجه انکشافی  مدیریت عمومـــــی بودجــــــه  

 

برای مشاهده در مبایل اینجا کلیک کنید. 

                 
  مصارف ربع اول الی احیر سال   تخصیص اجرا شده طی ربع  اول الی اخیر سال   پلان ربع پس از تعدیل   بودجه سال 1398 واحد مقیاس  شاخص ها  AFG/کود شماره
            اعمار تاسیسات خریدارزی پو هنتون بلخ 280015 1
                                   500,000.00   اعمار تاسیسات خریداری تجهیزات پو هنتون خو ست  280017 2
   -                                  844,962.00                          1,500,000.00   اعمار تاسیسات خریداری پو هنتون کندهار  280078 3
   -                  11,760,238.00                       12,000,000.00   اعمار تاسیسات و خیداری پو هنتون ننگرهار  280095 4
            اعمار تاسیسات و خیداری پو هنتون  لیلیه نسوان دیوار احاطوی و سیستم آب رسانی وپوهنحی کمپیوتر ساینس  کندز 280097 5
   -   -                               500,000.00   اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پو هنتون بدخشان  280098 6
   -                  20,948,520.00                       21,448,520.00   اعمار تاسیسات و خریداری پو هنتون پکتیا  280099 7
   -                              4,640,167.00                          6,000,000.00   اعمار تاسیسات و خریداری تجههیزات پو هنتون فاریاب . لیلیه نسوان  280100 8
                                   500,000.00   اعمار خریداری عملیات قلبی انجیو گرافی پلاستگی برای مر گز تحقیقات قلبی پو هنتون طبی کابل  280106 9
                                   500,000.00   اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پو هنتون البیرونی  280131 10
   -                           23,981,565.00                       24,044,780.00   اعمار تاسیسات و خریداری پو هنتون پو لتخنیک کابل  280132 11
                                   500,000.00   اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پو هنتون غزنی  280133 12
   -                        123,841,585.00                    123,848,814.00   اعمار تاسیسات و خریداری برای پو هنتون و موسسه تحصیلات عالی سمنگان 280171 13
                9,699,335.00                          57,815,026.00                       72,405,212.00   برنامه های لیسانس ماستری  280182 14
   -                           14,016,526.00                       14,516,526.00   اعمار تاسیسات و خریداری پو هنتون بغلان  280203 15
   -                           39,822,839.00                       40,500,025.00   اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پو هنتون کابل کر گز وزارت شفا خانه های کدری علی آباد تعلیم تربیه و لا براتوار ها  280208 16
   -                           11,955,720.00                       12,455,720.00   اعمار تاسیسات . خریداری تجهیزات پو هنتون تخار  280211 17
   -                           29,300,464.00                       29,500,464.00   اعمار تاسیسلت و خریداری تجهیزات پو هنتون لغمان  280219 18
                6,201,360.00                             6,201,360.00                          5,985,782.00   فراهم نمودن دوره های آموزشی برای محصلین پو هنحی طب  280228 19
   -                           20,616,107.00                       20,728,921.00   اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات شفا خانه کاردعلی اباد ننگر هار  280236 20
   -                           10,656,250.00                       10,656,250.00   اعمار تاسیسا ت و خیداری تجهیزات پوهنتون لوگر  280237 21
   -                              6,512,890.00                          7,000,000.00   اعمار تاسیسات و خریداری تجهییزات پو هنتون دایکندی  280238 22
   -                                  433,270.00                              933,270.00   اعمار پو هنحی انجینییری پو هنتون پکتیکا  280239 23
   -                                  755,794.00                          1,500,000.00   اعمار پو هنتون فراه 280241 24
                       90,500.00                       154,429,080.00                    159,233,329.00   تدویر برنامه های ماستری و شبانه نهاد های تحصیلی  280242 25
   -                           25,579,738.00   26,020,198   اعمار تاسیسات و خریداری پو هنتون پروان  280244 26
   -                              5,129,874.00                    5,629,874   اعمار تعمیر جدید پو هنتون ننگرهار پو هنحی کمپیوتر ساینس  280260 27
   -                           12,999,900.00                       13,000,000.00   اعمار تاسیسلات و خریداری پو هنتون ارزگان  280268 28
             42,205,243.00                       590,413,039.00                    650,000,000.00   برنامه انکشاف تحصیلات عالی  280271 29
             13,035,366.00                       117,373,532.00                    133,000,000.00   برنامه حمایت تخنیکی و عملیاتی HEDP 280277 30
                                   500,000.00   اعمار تاسیسات و خریداری تجهیزات پو هنتون وردگ 280278 31
                                   500,000.00   اعمار دیوار احاطوی پو هنتون اسلامی ولاین ننگر هار  280279 32
   -                                  893,752.00                          1,800,000.00   برنامه انکشاف پو هنتون های کزی پو هنتون کابل پو هنتون طبی پو هنتون پو لیتخنیک و تعلیم تربیه  280280 33
   -                              9,043,680.00                          9,791,280.00   اعمار کتابخانه و تذ=رتیب ماستر پلان پو هنتون بدخشان  280296 34
   -                              4,468,927.00                          5,517,400.00   اعمار برج برق تجهیزات اداره پالیسی عامه لیلیه های ذکور اناث پو هنتون بلخ  280307 35
   -                           57,208,670.00                       57,250,000.00   اعمار مر کز تداوی سر طان پو هنتون کابل  280308 36
                4,998,789.00                          44,450,827.00                       49,497,361.00   تو سعه بهبود کیفیت برناه های تحقیقانی علمی  280309 37
   -                           19,880,164.00                       19,924,600.00   اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی دایکندی  280313 38
                                   300,000.00   تاسیس اطاق های عاجل خیداری دو عراده امبولانس و ماشین زباله سوز برای شفاخانه های کدری پو هنتون کایل  280315 39
                                   300,000.00   تو سعه لابراتوار ها و کتابخانه ها  280316 40
                    557,673.00                             3,921,857.00                          4,829,713.04   ار تقای ظرفیت کادر علمی و ارتقای طرفیت مسلکی کارمندان  280319 41
   -                           27,792,421.00                       28,062,064.00   بودجه غیر مشروطه  280320 42
                    491,565.00                          10,002,545.00                       13,580,000.00   خریداری تجهیزات برای  وپو هنتون هاو لیلیه ها . 280321 43
   -                              4,324,532.00                          4,748,700.00   برنامه تقویت وانکشاف پو هتون ها  280322  
          104,541,697.00                       131,650,620.00                    259,570,587.00   تهیه وتدارک اتصال فایبر نوری پوهنتون ها و خریداری تجهیرات و(ICT Center)پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی  280323 43
  مجموعه  مجموعه    مجموعه        
                          175,292,595.00          1,603,666,441.000           1,850,579,390.04                                                     87.00  فیصدی