اطلاعیه بورس تحصیلی کشور اوزبیکستان درمقاطع لیسانس

nasir_admin

Due

-

کشور اوزبیکستان از اعطای بورسهای تحصیلی مرکز آموزشی اتباع افغانستان مربوط وزارت معارف و تحصیلات آن کشور واقع در منطقه ترمز برای مقطع لیسانس با شرایط ذیل خبر داده است:

اسناد مورد نیاز:
-    داشتن شهادتنامه مکتب با حد اقل 70 فیصد نمرات سه ساله 
-    تذکره الکترونیکی
 
رشته های تحصیلی:
-    کشاورزی و مارکیتینگ  (30) سیت
-    رشد تجارت کوچک (30) سیت
-    زراعت و صنایع (30) سیت
-    آموزش کمپیوتر  (30) سیت
-    رشته علوم تربیتی (50) سیت
-    انجنیری خط آهن  (50) سیت

مصارف و هزینه بورس:

مصرف آموزشی فی تن در یک سال تحصیلی دو هزار پنجصد دالر امریکایی  بوده که 50 فیصد آن از جانب دولت اوزبیکستان پرداخت میگردد در این مصارف آموزش، بود و باش مواد غذایی محصلین، خدمات صحی،  مواد لازم برای آموزش و پرداخت های گاز و آب و برق شامل میباشد.
بناءْ‌ آنعده از متقاضیان واجدین شرایط که خواهان ثبت نام در بورسهای مذکور باشند می توانند فورم های لازم را که ضمیمه اطلاعیه هذا در ذیل موجود میباشد بدست آورده و بعد از خانه پری الی تاریخ  ۱۵ اسد ۱۴۰۲ به غرفه شماره (۱۳) دفتر عمومی پذیرش وزارت تحصیلات عالی تسلیم نمایند.

فورم های بورسیه