پالیسی ها و رهنمودها

رهنمود تالیف و ترجمه کتاب های درسی 

رهنمود دیدگاه وماموریت پوهنتون ها

رهنمود کارکنان جدید التقرر

رهنمود شیوه اطلاع رسانی 

پالیسی منع تبعیض آزار و اذیت جنسی

 پالیسی ارتباطات وزارت تحصیلات عالی

 پالیسی جندر

 پالیسی تفتیش داخلی