اعلان دعوت به داوطلبی

ameen_admin
dsdsdasasdasa

Publish Date

Closing Date

عنوان: اعمارنصب سایه بان مراجعین داخل وزارت تحصیلات عالی
شماره دعوت به داوطلبی: MOHE/1402/W-001
 وزارت تحصیلات عالی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه  اعمارنصب سایه بان مراجعین داخل وزارت تحصیلات عالی اشتراک نموده وشرطنامه پروژه را ازریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی بدست آورده. آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان الی (۲۱) روز به ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهارناحیه سوم کابل – افغانستان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. 
تضمین آفربه شکل تضمین بانکی/نقداٌ مبلغ (۷۵۰۰۰) هفتادو پنج هزارافغانی بوده وجلسه آفرگشایی درتالار جلسات آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت تحصیلات عالی تدویر می گردد.