طرزالعمل ها

# نام طرزالعمال دنلود
1 طرزالعمل اخذ امتحانات بوهنتونها دانلود
2 طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس  دیزاین و آبدیت شده دانلود
3 طرزالعمل توزیع دیپلوم دانلود
4 طرزالعمل پذیرش فارغان موسسات نیمه عالی به موسسات عالی دانلود
5 طرزالعمل امتحانات خصوصی دانلود