راپورونه

گزارش تکمیلی و پیشرفت پروژه ها

گزارش سالانه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات

گزارش تطبیق پلان عمل مبارزه با فساد اداری

گزارش نظارت از پوهنتون های دولتی

گزارش نظارت از پوهنتون های خصوصی

گزارش دریافت و رسیدگی به شکایات

گزارش تطبیق پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی 

گزارش اجرات پیشرفت قرارداد های تدارکاتی 

گزارش تکمیلی قرارداد های تدارکاتی

گزارش تفتیش از تطبیق قرارداد های