هوکړه لیکونه

شماره عنوان دانلود فایل
1 توافقنامه حل مسایل مالی ( حق الشمول وفیس )

دانلود

2 توافقنامه میان وزارت تحصیلات عالی و وزازت دفاع دانلود
3 توافقنامه میان وزارت تحصیلات عالی و اطلاعات و فرهنگ دانلود
4 توافقنامه میان وزارت تحصیلات عالی و وزارت عدلیه دانلود
5 توافقنامه هماهنگی برنامه ها و پروژه های موسسات غیر دولتی با ادارت سکتوری دانلود
6 تفاهم نامه همکاری تعلیم و تحصیلی میان وزارت های معارف، تحصیلات عالی و وزارت دفاع ملی   دانلود
7 تفاهم نامه همکاری میان وزارت تحصیلات عالی و وزارت عدلیه دانلود
8 تفاهم نامه میان وزارت تحصیلات عالی و وزارت صحت عامه دانلود
9 تفاهم نامه همکاری بین دفتر وزیر دولت در امور شهدا و معلولین و وزارت تحصیلات عالی دانلود
10 تفاهم نامه اکادمیک فی مابین روند استقامت ملی استقامت ملی افغانستان و پوهنتون رابعه بلخی  دانلود
11 تفاهم نامه میان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی و وزارت تحصیلات عالی دانلود
12 تفاهم نامه میان وزارت امور زنان ذیدخل پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت دانلود
13 تفاهم نامه همکاری میان وزارت تحصیلات عالی و قوه قضائیه دانلود
14 تفاهم نامه میان وزارت تحصیلات عالی و وزارت شهرسازی و اراضی دانلود
15  تفاهم نامه میان همکاری میان بنیاد آسیا و وزارت تحصیلات عالی  دانلود
16 تفاهم نامه همکاری های تخنیکی فی مابین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت تحصیلات عالی  دانلود