اطلاعیه بورسیه تحصیلی 2023- 2024 کشور فدراتیف روسیه درمقاطع دوکتورا، ماستری ولیسانس

eshaq_admin

Due

-

سفارت فدراسیون روسیه در افغانستان به منظور کمک در بخش تعلیم و تربیه کادر های ملی، بتعداد 500 سیت بورسیه تحصیلی را در مقاطع تحصیلی لیسانس، ماستری و دوکتورا، جهت پذیرش جوانان افغان برای تحصیل در موسسات تحصیلی روسیه طبق برنامه های تحصیلات عالی و تحصیلات فوق العاده برای سال تحصیلی2023-2024 برای افغانستان اختصاص داده است .اخیراً سفارت فدراسیون روسیه به تعقیب یاد داشت مورخ 2/ اکتبر/ 2022 میلادی خویش از آغاز پروسه ثبت نام و راجستر نامزدان تحصیل در چهار چوپ سهم حکومت فدراسیون روسیه برای افغانستان در سال تحصیلی 2023/ 2024 در سستم (  education-in-russia.com) خبرداده است.پروسه ثبت نامه و راجستر الی تاریخ 20 فبروری سال 2023 میلادی تمدید گردیده است.
شرایط بورسیه:
1-    داشتن پاسپورت که حد اقل هنگام داخل شدن  به کشور روسیه یک و نیم سال مدت اعتبار داشته باشد. 
2-    پرداخت مصارف از قبیل( ترانسپورتی الی محل تحصیل، بمیه صحی، مصارف غذا ، بود و باش) بدوش نامزدان بورسیه می باشد.
3-    حسب قوانین نافذه روسیه، مدد معاش برای محصلین خارجی دردوران تحصیل پرداخت می گردد وهمچنان امکانات زنده گی درلیلیه های مؤسسات تحصیلی طبق شرایط معینه برای اتباع روسیه برای آنها نیز فراهم میشود.
علاقه مندان واجدشرایط بورسیه فوق الذکر میتوانند معلومات مبنی برلست اسناد مورد ضرورت و شرایط خانه پری اسناد، بشمول رهنمود قدم به قدم برای ثبت نام و راجستر در این سایت education-in-russia.com)  قابل در یافت می باشد.
کاندیدان واجد شرایط بعد ازخانه پری و تکمیل اسناد لازم جهت ثبت نام به ریاست ارتباط خارجه وزارت تحصیلات عالی مراجعه فرمایند. 
قابل ذکر است که انتخاب نهایی محصلین خارجی از سوی وزارت تحصیلات وعلوم روسیه با شرکت مؤسسات تحصیلات عالی آن کشور صورت می گیرد.