اسناد ارزیابی آفرها

شماره عنوان دانلود فایل
1 پروژه لیزد انترنت کیبل فایبر نوری از تورخم الی پوهنتون کابل و 5 پوهنتون کشور ( کابل الی طبی کابل الی تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی الی ننگرهار الی بلخ و پوهنتون جدید و اسبق بلخ

دانلود

 

2 پروژه تهیه و تدارک (12) قلم تجهیزات دفتری شعبات مرکز وزارت دانلود
3 ایجاد مرکز آی سی تی سنتر پوهنتون پولی تخنیک کابل دانلود
4 پروژه ایجاد آی سی سنتر پوهنتون طبی کابل دانلود
5 پروژه ایجاد سیستم سولر پوهنتون بامیان دانلود
6 پروژه ایجاد لابراتوار کمپیوتری برای موسسه تحصیلات عالی دایکندی دانلود
7 پروژه ایجاد مراکز انکشاف مسلکی برای پوهنتون های (کندز، البیرونی و بامیان) شامل سه لات دانلود
8 پروژه تهیه باندویت انترنت برای پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی (بادغیس، پنجشیر، نیمروز، البیرونی، کمپس شفاخانه تدریسی و زابل) دانلود
9 پروژه ایجاد مراکز انکشاف مسلکی برای پوهنتون های (کندز، البیرونی و بامیان) شامل سه لات دانلود
10 پروژه تهیه و تدارک خدمات انترنت از طریق فایبر نوری برای مرکز وزارت دانلود
11 پروژه تهیه و تدارک خدمات انترنت از طریق فایبر نوری برای مرکز وزارت دانلود
12  پروژه تهیه باندویت انترنت برای پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی از طریق فایبر نوری دانلود
13 پروژه وصل (9) پوهنتون به شبکه تحقیقی و تحصیلی افغانستان دانلود
14 پروژه تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای ستدیوی ثبت پوهنتون های (علوم طبی کابل، پولی تخنیک کابل، کندهار، ننگرهار، هرات و شیخ زاید خوست) دانلود
15 پروژه تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای ستدیوی ثبت پوهنتون های (علوم طبی کابل، پولی تخنیک کابل، کندهار، ننگرهار، هرات و شیخ زاید خوست) دانلود
16 پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشه و اباته لیلیه نسوان پوهنتون کابل دانلود
17 تهیه و تدارک 29 قلم مواد اعاشوی محصلین پوهنتون ننگرهار مربوط وزارت تحصیلات عالی برای سال مالی 1398 دانلود
18 تهیه و تدارک 29 قلم اجناس پوهنتون ننگرهار دانلود
19

پروژه تهیه و تدارک یک نوع گاز مایع ضرورت شعبات مرکز وزارت، لیلیه های پوهنتون مرکز، پوهنتون پولی تخنیک و پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ( برای پخت و پز غذای محصلین، تسخین دفاتر، گلخانه و محافظین) ضرورت سال 1398

دانلود
20 تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی موسسه تحصیلات عالی دایکندی دانلود
21

پروژه تهیه 258 جوره البسه زمستانی و بوت مورد ضرورت کارمندان خدماتی مرکز وزارت تحصیلات عالی

دانلود
22 پروژه خریداری (18) قلم اجناس مورد ضرورت مرکز مشاوره پوهنحی روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی دانلود
23 پروژه لابراتوار کمپیوتری لیلیه ذکور پوهنتون کابل دانلود
24

پروژه تهیه، تدارک، نصب و انستالیشن (53) پایه کمره های امنیتی شعبات مرکز وزارت

دانلود
25 پروژه شبکه تحصیلی و تحقیقی افغانستان ( AfgREN NOC) دانلود
26

ایجاد آی تی سنتر پوهنتون البیرونی

دانلود
27 اتصال سرور روم وزارت تحصیلات عالی از طریق فایبر نوری دانلود
28 پروژه تهیه و تدارک (6) پایه مخابره و یک پایه ماشین فوتو کاپی لیلیه نسوان پوهنتون کابل دانلود
29

پروژه تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی شامل 4 لات، لات سوم تجهیزات آشپزخانه برای لیلیه ها

دانلود
30 وصل کیبل فایبر از کمپس جدید به کمپس کهنه پوهنتون بامیان دانلود
31 پروژه تهیه و تدارک مواد اعاشوی شفاخانه های کدری مرکز و لیلیه های پوهنتون ننگرهار دانلود
32 خریداری اجناس و وسایل مورد ضرورت پوهنحی حقوق ننگرهار شامل (6) لات اول دانلود
33 پروژه تهیه و تدارک 29 قلم مواد اعاشوی شفاخانه های تدریسی پوهنتون ننگرهار دانلود
34 جدول پروژه های سال مالی 1398 بخش اجناس دانلود
35 ایجاد مرکز آی سی تی سنتر پوهنتون بامیان دانلود
36 پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول ضرورت مرکز وزارت تحصیلات عالی ونهادهای ذیربط آن دانلود
37 پروژه خریداری مواد اعاشوی ضرورت شفاخانه های علی آباد، میوند و کلینک چشم ونسایی ولادی شهر آرا دانلود
38 پروژه ایجاد مرکز آی تی سنتر پوهنتون بغلان دانلود
39

پروژه تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای پوهنتون بامیان

دانلود
40 شبکه سازی کمپس پوهنتون علوم طبی کابل، ابوعلی سینا دانلود
41

پروژه تهیه و تدارک (6) قلم روغنیات مورد ضرورت مرکز و پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی (5) قلم روغنیات پوهنتون پولی تخنیک و (46) قلم فلتر باب مرکز و پولی تخنیک

دانلود
42 ایجاد دو لابراتوار کمپیوتری برای موسسه تحصیلات عالی نیمروز و زابل شامل دو لات دانلود
43

پروژه تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کندهار

دانلود
44 پروژه ایجاد مراکز انکشاف مسلکی برای پوهنتون های (کندز، البیرونی و بامیان) شامل سه لات دانلود
45 تهیه و تدارک تجهیزات مراقبت های عاجل طبی آی سی یو شفاخانه علی آباد دانلود
46 پروژه شبکه سازی کمپس طبی پوهنتون کندهار دانلود
47 تهیه و تدارک (13) قلم تجهیزات مورد ضرورت ماشین های (پرنت، فوتو کاپی ودوخت) اداره ملی امتحانات دانلود
48 پروژه شبکه سازی ساختمان 100 اطاقه پوهنتون تعلیم تربیه دانلود
49 پروژه ایجاد یک استدیو ثبت (جهت پیشبرد کورس های آنلاین و آموزش الکترونیکی ) برای پوهنتون کابل دانلود
50

پروژه تهیه و تدارک (5) قلم اجناس مورد نیاز لیلیه نسوان پوهنتون کابل

دانلود
51 پروژه تهیه و تدارک 33 قلم اجناس مورد نیاز آشپزخانه لیلیه نسوان پوهنتون کابل دانلود
52 تهیه و تدارک 37 قلم مواد اعاشوی لیلیه های ذکور و اناث پوهنتون کابل و پولی تخنیک دانلود
53 تهیه و تدارک تجهیزات  آی تی  برای موسسه تحصیلات عالی (غور، لوگر، هلمند و پنجشیر) شامل 4 لات دانلود
54 پروژه تهیه و تدارک مواد تنظیفاتی (لوازم اولیه دفتری) وزارت (شعبات کابل) دانلود
55 پروژه تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهار دانلود
56 پروژه تهیه و نصب (10) پایه کمره امنیتی لیلیه نسوان پوهنتون کابل دانلود
57

تهیه و تدارک تجهیزات آی تی  برای پوهنتون ها و  موسسه تحصیلات عالی (ارزگان، سرپل، بادغیس، فراه، پکتیکا، هرات، کندهار، جوزجان و ننگرهار) شامل 9 لات

دانلود
58

 ایجاد مراکز تضمین کیفیت پوهنتون های (کندز، بامیان، پکتیا، تخار، پولی تخنیک کابل، پروان، فاریاب، بدخشان و جوزجان) شامل 9 لات و لات هفتم پوهنتون پولی تخنیک کابل

دانلود
59

پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب وزارت (شعبات کابل)

دانلود
60

پروژه ایجاد مراکز انکشاف مسلکی برای پوهنتون های (کندز، البیرونی و بامیان) شامل سه لات لات سوم (پوهنتون بامیان)

دانلود
61 تهیه و تدارک 34 قلم مواد اعاشوی لیلیه ذکور و 37 قلم مواد اعاشوی لیلیه اناث پوهنتون کابل برای سال مالی مربوط وزارت دانلود
62

پروژه ایجاد و تجهیزات واحد تضمین کیفیت داخلی در پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان

دانلود
63 زمینه تدریس از راه دور Tele-education  برای پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی معلوماتی افغانستان دانلود
64 پروژه تهیه و خریداری 10 پایه کمپیوتر لب برای ریاست های مرکزی وزارت دانلود
65

وصل انترنت و شبکه سازی داخلی لیلیه نسوان پوهنتون کابل

دانلود
66 پروژه خریداری تجهیزات برای مرکز مشاوره پوهنتون کابل دانلود
67

پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب غیر مطبوع مرکز وزارت و اداره ملی امتحانات

دانلود
68 پروژه ایجاد دو باب لابراتوار کمپیوتری پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل دانلود
69 پروژه ایجاد سه صنف آنلاین برای پوهنتون البیرونی دانلود
70 پروژه ایجاد مرکز انکشاف مسلکی ( (PDCبرای بیست نهاد تحصیلی شامل 4 لات، لات اول (بدخشان، بغلان، تخار و پنجشیر) دانلود
71 پروژه شبکه سازی پوهنځی های ادبیات وانجینری کندهار. دانلود

آخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۸ - ۱۰:۳
Background image

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد امتحان و ارزیابی اسناد مرحله ای عالمیه (ماستری) علمای کرام دینی


ریاست عمومی جامعات دینی و تخصصات وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا به هدف ارزیابی اسناد مرحله عالمیه (ماستری) از آن عده علمای کرام دینی که در وزارت خانه ها، ادارات مستقل، ریاست های . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱ - ۱۰:۴۵
Background image

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به ختم پروسه تبدیلی

به اطلاع تمام محصلان نهاد های تحصیلات عالی امارتی رسانیده می شود که، معیاد پروسه تبدیلی که طی ماه های (جدی و دلو) سال ۱۴۰۲ هـ.ش اغاز شده بود رسما به پایان رسیده است.
بناَ از تمام محصلان . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۰:۵۶
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، پروژه تهیه وتدارک وسایل تکنالوژی و کمره امنیتی برای پوهنتون . . .

بازگشت به اطلاعیه ها