بیوگرافی پوهنمل دیپلوم عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی

ش

پوهنمل دیپلوم انجنیر عبدالتواب بالاکرزی فرزند عبدالواحد خان در سال 1356 در قریه بالاکرز ولسوالی دند ولایت کندهار در یک فامیل متدین و روشنفکر دیده به جهان گشوده است.

دوره مکتب را در کابل، لسانس را در رشته انجنیری سیول از پوهنتون کندهار و ماستری را در رشته انجنیری و مدیریت منابع آب از انستیتوت تکنالوژی آسیایی (Asian Institute of Technology AIT) در شهر بنکاک کشور شاهی تایلند در سال 2010 تکمیل نموده است.

پوهنمل بالاکرزی از سال 1385 به این سو منحیث عضو کادر علمی پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهار و پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده و در قسمت مدیریت منحیث امر دیپارتمنت انجنیری سیول، موسس و آمر دیپارتمنت انجنیری آب و محیط زیست، رئیس پوهنځی انجنیری، به مدت شش سال و پنج ماه به حیث معاون علمی پوهنتون کندهار، به مدت سه سال ده ماه به این سو منیحث معین علمی و به مدت تقریباً ۱۶ ماه بر علاوه معینیت علمی  منحیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی اجرای وظیفه نموده است.

برعلاوه سابقه آکادمیک قبل از ایفای وظیفه در پوهنتون منحیث انجنیر ساحوی، انجنیر ارشد ولایتی و مسوول پروگرام های شهری با اداره محترم اسکان بشر ملل متحد (UN Habitat) در ولایت کندهار ایفای وظیفه نموده است.

در باره آب و مدیریت تحصیلات عالی تحقیقاتی انجام داده که در نشریه های داخلی و معتبر خارجی به نشر رسیده است. پوهنمل بالاکرزی در بیش از 80 اجلاس بین المللی در چهار براعظم جهان در بخش های رهبریت در تحصیلات عالی، تضمین کیفیت، تجدید و انکشاف نصاب درسی، تحقیقات علمی، خدمات محصلان، ایجاد و انکشاف روابط میان پوهنتون ها و مراکز علمی منطقه و جهان و دیگر امور مهم مربوط به تحصیلات عالی اشتراک فعال نموده است. به همین ترتیب در تعدادی زیادی از برنامه های ارتقای ظرفیت داخلی اشتراک فعال داشته اند.

به پاس خدمات ارزنده و موثر از جانب مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مدال وزیر محمد اکبر خان به ایشان تفویض گردیده و همچنان از طرف ادارات مختلف داخلی و بین المللی به شمول نهاد های اکادمیک مورد تقدیر قرار گرفته که بیش از ۴۰ قطعه سپاسنامه، تحسین نامه و تقدیرنامه برای ایشان داده شده است.

موصوف برعلاوه لسان های پشتو و دری به لسان انگلیسی نیز بلدیت کامل دارد.