شعبات دوم مؤسسات خصوصی

شعبات دوم (ثانوی) پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصي در شهر کابل و ولایات که نزد وزارت تحصیلات عالی جواز فعالیت دارند

شماره  نام نهاد تحصیلی رشته ها محل فعالیت تاریخ جواز شعبه تحصیلی
1 موسسه تحصیلات عالی خصوصی سپین غر ستوماتولوژی کابل 1389.2.28
تکنالوژی طبی
طب
2 پوهنتون خصوصی  غالب ستوماتولوژی کابل 1390.5.1
اقتصاد
حقوق و علوم سياسي
طب
3  موسسه تحصیلات عالی خصوصی آریانا اقتصاد کابل 1390/4/30
انجنيري
طب
حقوق وعلوم سياسي
4  موسسه تحصیلات عالی خصوصی سلام اقتصاد کندز 1390/2/21
حقوق وعلوم سياسي
شرعیات 
انجنیری
5  موسسه تحصیلات عالی خصوصی غرجستان اقتصاد فراه 1390.7.10
حقوق وعلوم سياسي
انجنیری
کمپیوترساینس
6  موسسه تحصیلات عالی خصوصی تابش حقوق وعلوم سياسي میدان وردک 1390.10.20
اقتصاد
7  موسسه تحصیلات عالی خصوصی ابن سینا علوم اجتماعی بلخ 1390.11.29
حقوق و علوم سياسي
کمپيوترساينس
8  موسسه تحصیلات عالی خصوصی خاتم النبیین حقوق وعلوم سياسي غزنی 1390/11/25
طب معالجوي
اقتصاد
9  موسسه تحصیلات عالی خصوصی مولانا حقوق وعلوم سياسي سمنگان 1390.11/5
اقتصاد
10  موسسه تحصیلات عالی خصوصی راه سعادت تعلیم وتربیه تخار 1391/1/29
حقوق وعلوم سياسي
انجنیری
اقتصاد
11  موسسه تحصیلات عالی خصوصی دعوت انجنیری خوست 1392/5/7
حقوق وعلوم سياسي
12  موسسه تحصیلات عالی خصوصی طلوع آفتاب اقتصاد خوست 1392/3/21
حقوق وعلوم سياسي