پوهنځی انجنیری

شماره دیپارتمنت ها پشتی کتاب محتویات کتاب
1 سیول   دانلود
2 میخانیک   دانلود
3 مهندسی   دانلود
4 شهر سازی   دانلود
5 برق و الکترونیک دانلود دانلود
6 برق دانلود دانلود
7 اداره اعمار ساختمان دانلود دانلود
8 شاهراه و ترانسپورتیشن   دانلود
9 انجنیری اتو میخانیک  دانلود دانلود
10 انرژی    دانلود
11 انجنیری انرژی 
پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل
دانلود دانلود
12 ساختمان صنعتی و مدنی   دانلود
13 صنایع کیمیاوی نقت و گاز   دانلود
14 صنایع مواد غیرعضوی   دانلود
15 انجنیری غذایی   دانلود
16 جیودیزی   دانلود
17 GIS دانلود دانلود
18 ساختمان های آب   دانلود
19 آب و محیط دانلود دانلود
20 مکاترونیک   دانلود
21 راه آهن   دانلود