پوهنځی تعلیم و تربیه

شماره رشته تحصیلی پشتی کتاب محتویات کتاب
1 ریاضی   دانلود
2 فزیک دانلود دانلود
3 کیمیا دانلود دانلود
4 بیولوژی دانلود دانلود
5 تاریخ  دانلود دانلود
6 جغرافیه دانلود دانلود
7 جامعه شناسی دانلود دانلود
8 تربیت بدنی و علوم ورزشی دانلود دانلود