اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم و تجهیز کودکستان پوهنتون البیرونی

safiullah_user
ذ

Publish Date

Closing Date

به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا قرارداد پروژه ترمیم و تجهیز کودکستان پوهنتون البیرونی تحت شماره داوطلبی (MOHE/99/NCB/W-0024 ) را به شرکت ساختمانی سرکسازی ودان سمون دارنده جواز شماره (D-38159) آدرس: خانه ۱۵۰۰۵ محل۱۲-، مرکز کابل- افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (۳۸۹۳۷۸۰) سه میلیون هشتصدو نودو سه هزارو هفتصدو هشتاد افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی واقع کارته چهار جوار پوهنتون کابل-کابل– افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.