گزارش نتایج مشارکت شهروندان در پروسه تدوین، تعدیل و بازنگری اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی

یکی از اصول و ویژگیهای اصلی سیستمهای دموکراتیک و مردم سالار مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و مشارکت در تآسیس و ایجاد نظامهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تقنینی کشور شان میباشد. حضور و مشارکت شهر وندان در بخش قانون گذاری و تدوین اسناد تقنینی نیز یکی از بنیادی ترین رویکردهای مشارکتی است که لازم است زمینه آن از منظر قانونی و اداری مساعد گردیده و حضور موثر و واقعی شهروندان در فرایند پروسه قانون گذاری تآمین وتضمین گردد.

بربنیاد قانون اساسی کشور، افغانستان از جمله کشورهای است که دارای نظام سیاسی مردم سالار و دموکراتیک می باشد که اعمال حاکمیت شهروندان آن به صورت مستقیم توسط خود آنان و یا غیر مستقیم توسط نمایندگان آنان اعمال میشود. برهمین اساس ساز و کارهای قانونی و اداری لازم است تا حضور و مشارکت شهروندان کشور را تسجیل نماید. برهمین اساس وزارت تحصیلات عالی زمینه حضور و مشارکت مردم در تهیه و تدوین اسناد تقنینی  این وزارت را فراهم ساخت.

وزارت تحصیلات عالی در سال 1399 به تعداد 52 سند تقنینی را تدوین، تعدیل و بازنگری نمود که در تمام فرایند این کار مشارکت اقشار مختلف جهت مشوره، نظر خواهی، ارایه طرح و دیدگاه ها پیرامون چگونگی تدوین، تعدیل و بازنگری اسناد تقنینی برجسته بود.

نظر به ماهیت و محتوای هرسند تقنینی طوری مشارکت اقشار مختلف تنظیم گردید که هر قشر در راستای کاری خویش  با حضور در مجالس دیدگاه و مشوره های مسلکی و علمی خویش را ارایه نمایند تا متن اسناد تقنینی جامع ترتیب شود.

در جلسات مشارکت و مشورتی اقشار مختلف مردم که شامل استادان، محصلان، نهادهای مدنی، اتحادیه های محصلان، نماینده های ادارات ذیربط و  نماینده سکتور خصوصی می شوند اشتراک ورزیده اند.