د خصوصي موسسو دوهمې څانګې

.په کابل او ولایاتو کي د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د خصوصې موسسو دوهمې څانګي چي د وزارت سره د فعالیت جواز لري

شمیره  د تحصیلې بنسټ نوم څانګې د فعالیت ځای د تحصیلې څانګې د جواز تاریخ
1  سپین غر د لوړو زده کړو خصوصې موسسه ستوماتولوژی کابل 1389.2.28
تکنالوژی طبی
طب
2 غالب خصوصې پوهنتون ستوماتولوژی کابل 1390.5.1
اقتصاد
حقوق و علوم سياسي
طب
3 اریانا د لوړو زده کړو خصوصې موسسه اقتصاد کابل 1390/4/30
انجنيري
طب
حقوق وعلوم سياسي
4  سلام د لوړو زده کړو خصوصې موسسه اقتصاد کندز 1390/2/21
حقوق وعلوم سياسي
شرعیات 
انجنیری
5 غرجستان د لوړو زده کړو خصوصې موسسه اقتصاد فراه 1390.7.10
حقوق وعلوم سياسي
انجنیری
کمپیوترساینس
6 تابش د لوړو زده کړو خصوصې موسسه حقوق وعلوم سياسي میدان وردک 1390.10.20
اقتصاد
7  ابن سینا د لوړو زده کړو خصوصې موسسه علوم اجتماعی بلخ 1390.11.29
حقوق و علوم سياسي
کمپيوترساينس
8 خاتم النبیین د لوړو زده کړو خصوصې موسسه حقوق وعلوم سياسي غزنی 1390/11/25
طب معالجوي
اقتصاد
9  مولانا د لوړو زده کړو خصوصې موسسه حقوق وعلوم سياسي سمنگان 1390.11/5
اقتصاد
10   راه سعادت د لوړو زده کړو خصوصې موسسه تعلیم وتربیه تخار 1391/1/29
حقوق وعلوم سياسي
انجنیری
اقتصاد
11  دعوت د لوړو زده کړو خصوصې موسسه انجنیری خوست 1392/5/7
حقوق وعلوم سياسي
12   طلوع آفتاب د لوړو زده کړو خصوصې موسسه اقتصاد خوست 1392/3/21
حقوق وعلوم سياسي