لست دونر ها در بخش زیربناها

دونر که در بخش پروژه های زیربنایی با وزارت تحصیلات عالی کار کرده اند در طی دوازده سال.

   شماره دونر ها
۱ وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر
۲ کشور هندوستان
۳ کشور پاکستان
۴ USAID
۵ بانک جهانی
۶ سفارت آمریکا                                                                
۷ کشور ناروی
۸ دارت
۹ جی ای زیت
۱۰ کشور چین
۱۱ عربستان سعودی
۱۲ فرانسه