اطلاعیه تمدید بورسیه کشور تاجکستان درمقطع لیسانس

safiullah_user
ل

 

کشور تاجکستان از اعطای45 سیت بورسیه های تحصیلی در مقطع لیسانس برای فارغان صنوف دوازدهم خبر داده است که بورسیه مذکور طبق فیصله مورخ 30/6/1398 کمیسیون عالی توزیع بورسها، با توجه به شرایط سال گذشته برای فارغان مکاتب کشور بصورت آزاد تحت شرایط ذیل اعلان میگردد.

1.داشتن شهادتنامه که حد اقل فصیدی نمرات مکتب شان از 70 فیصد کمتر نباشد  و سال فراعت کاندیدان  از 1395 الی 1398 باشد.

2.متقاضیان قبل از ثبت نام به بورس کشور تاجکستان، شرایط ذیل را به طور دقیق مطالعه نموده و بعد از آگاهی کامل ثبت نام نمایند.

3.بورسیه های فوق، همانند سال گذشته، در شهرهای گوناگون تاجکستان تقسیم گردیده است.

4.با توجه به این که بورسیه کشور تاجکستان "بورسیه کامل" نبوده فقط فیس پوهنتون معاف و حدود 90 فیصد مصارف (از قبیل لیلیه، کرایه رفت و برگشت، بیمه صحی و غیره ) به دوش خود محصل می باشد.

5.متقاضیان با در نظر داشت فیصدی نمرات بلند سه ساله مکتب، رشته و پوهنتون خویش را که لست شان در ضمیمه موجود است انتخاب نمایند.

6.تمام پوهنتون های کشور تاجکستان درشهر دوشنبه نبوده متقاضیان باید به دقت کامل پوهنتون و شهر های آنرا انتخاب نمایند تا در آینده مشکلات در این زمینه بوجود نه آید.

7.فاصله میان شهر دوشنبه و شهر خنجد بیش از 300 کیلومتر بوده و ضمناً شهر های دیگری نیز با شهر دوشنبه فاصله دارد.

8.محصلین پوهنتون  تخنیکی تاجکستان به نام م. عاصمی و پوهنتون دولتی طبی تاجکستان به نام ابوعلی ابن سینا باید قبل از آغاز سال اول تحصیل، دوره ی آمادگی الفبای سیریلک و زبان روسی را فراگیرند، مصارف دوره ی آمادگی بدوش خود محصل می باشد و تمام پوهنتون ها هزینه دوره ی آماده گی را از محصیلین میطلبد.

9.نامزادان بورسیه کشور تاجکستان این موضوع را باید قبل از ثبت نام بدانند که به جز فیس سالانه پوهنتون، بقیه تمام مصارف از ویزه گرفته تا گرایه، خوابگاه و غیره به بدوش خود محصل می باشد.

10.مدد معاشی که برای محصلین پرداخت می شود، معمولا در شش ماه یک بار اجراء می گردد.

11.متقاضیانیکه میخواهند جهت ادامه تحصیل به کشور تاجکستان عزیمت نمایند خانواده شان حد اقل توان پرداخت 200 دالر امریکایی را در ماه داشته باشند تا از ضیاع بورسیه در آینده جلو گیری به عمل آید.

12.تمام محصلین بورسیه پس از مواصلت به تاجکستان اسناد تحصیلی خود را در اداره مربوطه وزارت معارف و علم تاجکستان طی مراحل و معادل سازی نمایند که حدوداً 200 دالر امریکایی هزینه داشته بدوش خود محصل میباشد.

13.کاندیدان که مورد پذیرش قرار میگیرند ویزه خویش را به اسرع وقت تمدید نمایند.

14.نامزدان بورسیه نباید بدون آگاهی قبلی و هماهنگی سفارت ج.ا.ا مقیم دوشنبه ، به تاجکستان سفر نمایند.

 زمانی که لست نامزدان بورسیه به دسترس سفارت قرار گرفت، پس از ترجمه از طریق وزارت امور خارجه به وزارت معارف و علم تاجکستان ارسال می گردد. وزارت محترم معارف و علم آنکشور پس از بررسی و هماهنگی، لست مذکور را تائید می نماید و آمادگی خود را برای پذیرش محصلین ابراز می دارد .

موضوع تائیدی لست طی نامه ی به ریاست محترم روابط فرهنگی وزارت امورخارجه ارسال می شود، پس از تائیدی و روشن شدن تاریخ دقیق سفر محصلین به تاجکستان، آنها می توانند به این کشور سفر نمایند.

15.شهرت نامزدان بورسیه در لست، پاسپورت و سایر اسناد لازم  باید یکسان باشد.

آنعده از علاقمندان که خویش را در بورسیه کشور تاجکستان ثبت نام می نمایند در صورتیکه با شرایطی فوق موافق باشند تعهد خویش را در مورد ذیل ارائه دهند:

 • آشنایی در مورد رشته، پوهنتون و محل تحصیل:

همان گونه که در بالا ذکر شد، جانب تاجکستان بورسیه ها را در پوهنتون های شهر های مختلف اختصاص داده است رشته ها از جانب وزارت معارف و علم تاجکستان مشخص گردیده است بنابر این نامزدان بورسیه باید بدانند که در چه رشته ، کدام پوهنتون و کدام شهر تحصیل خواهند کرد. راجع به پوهنتون ها و شهرهای که انتخاب می نمایند ، از قبل معلومات کافی داشته باشند.

 • عدم امکان تبدیلی محصلان از یک رشته به رشته دیگری و یا از یک پوهنتون به پوهنتون دیگر:

پس از موافقت نامزدان با رشته تحصیلی و پوهنتون مربوطه، آنها نمی توانند تقاضای تبدیلی خود را به رشته دیگر یا پوهنتون دیگر نمایند. محصلین بورسیه در زمان انتخاب رشته دقت کامل نمایند.

 • پرداخت پول معادل سازی اسناد محصل توسط خود موصوف:

نامزدان بورسیه پس از مواصلت به تاجکستان باید اسناد تحصیلی خودرا در اداره مربوطه وزارت معارف و علم تاجکستان معادل سازی نمایند ، معادل سازی اسناد حدود 200 دالر امریکایی مصرف دارد که از طرف محصل پرداخته شود.

 • راجستر ویزه در اداره پولیس و پرداخت مصارف آن توسط محصل:

نامزدان بورسیه با مواصلت به تاجکستان مکلف اند تا در ظرف 72 ساعت ویزه خود را در اداره پولیس راجستر نمایند راجستر ویزه حدود 50 دالر امریکایی مصرف دارد، که خود محصل باید بپردازد.

 • محصلان به وقت معین به تاجکستان سفر نموده و عندالموقع تمدید ویزه نمایند.

پس از مواصلت به تاجکستان و شمولیت در پوهنتون ها، محصلین باید به تمدید ویزه خود عاجل اقدام نمایند. تمدید ویزه شش ماهه یا یک ساله حدود130 دالر امریکایی مصرف دارد، که خود محصل باید بپردازد. امور تمدید ویزه های محصلین توسط شعبه روابط بین المللی پوهنتون ها صورت می گیرد. در سال های گذشته برخی محصلین ویزه یک ماه تاجکستان را در کابل دریافت نموده بودند اما با تاخیر به تاجکستان آمدند که با مواصلت به تاجکستان از اعتبار ویزه آنها تنها یک هفته باقی مانده بود، که در نتیجه این تاخیر آنها نتوانستند در خواست تمدید ویزه خودرا دروقت معین بدهند و پس از ختم مدت اعتبار ویزا، ملزم به پرداخت جریمه گزاف شدند. معمولاً پوهنتون ها

محصلین را مکلف می نمایند تا درخواست تمدید ویزه خود را 20 روز قبل از انقضاء اعتبار آن نمایند. بنابر این لازم است تا محصلین حداقل 20 روز قبل از آن که مدت اعتبار ویزه آنها به اتمام برسد، به تاجکستان سفر نمایند.

 • محصلان پول دوره آماده گی (پد کورس) را شخصاً بپردازد.

بعضی از پوهنتون ها مانند پوهنتون تخنیکی تاجکستان به نام م. عاصمی و پوهنتون دولتی طبی تاجکستان به نام ابوعلی ابن سینا، محصلین را مکلف به فراگیری دوره آمادگی (پد کورس) می سازند که مصارف پد کورس شامل بورسیه نبوده و به دوش خود محصل می باشد.

 • خانواده محصلان توان پرداخت مبلغ 200 دالر را در ماه داشته باشند.

خانواده کاندیدان علاقمند برای بورسیه تاجکستان حداقل توان کمک 200 دالر امریکایی در ماه را برای شان داشته باشد. کسانیکه در حداقل توانایی 200 دالر امریکایی را ندارند با توجه به شرایط تاجکستان گذاره کرده نمیتواند و موجب ترک تحصیل می شود.

 • مدد معاش که برای محصلین پرداخت میشود در شش ماه یکبار به تاخیر اجراء میگردد، کاندیدان محترم از این شرایط نیز آگاه باشند.
 • پس از موافقیت نامزدان در رشته های تحصیلی و پوهنتون مربوطه آنها نمیتوانند تقاضای تبدیلی رشته و پوهنتون خویش را نمایند.
 • پوهنتون ها معمولاً از اطاق های لیلیه پول ماهوار حدود15-20 دالرامریکایی در یک ماه اخذ می نماید که خود محصلین باید بپردازند.
 • مصارف غذا و غیره به دوش خود محصلین می باشد.

رشته و‍ پوهنتون کشور تاجکستان

پوهنتون دولتی آموزگاری تاجکستان بنام صدرالدین عینی

 • زبان و ادبیات تاجیک. نقد ادبی(یک سیت)
 • جغرافیا، بیالوژیک (یک سیت)
 • روانشناسی عمومی (یک سیت)
 • تعلیم کسبی (اگرامو هندیسی) یک سیت

پوهنتون ملی تاجکستان

 • زبان و ادبیات تاجیک (یک سیت)
 • روزنامه نگاری (یک سیت)
 • اقتصادیات جهانی (یک سیت)

پوهنتون دولتی خنجد بنام آکادمسین باباجان غفوراف

 • روانشناسی(یک سیت)
 • ریاضیات (یک سیت)
 • روزنامه نگاری (یک سیت)

پوهنتون دولتی زبانهای تاجکستان بنام ساتم الوغ زاده

 • زبان و ادبیات تاجیک (یک سیت)
 • تحصیلات عالی تامکتبی (ابتدایی). زبان روسی (دو سیت)

پوهنتون پولی تخنیک پوهنتون تخنیکی تاجکستان بنام آکادمسین محمد عاصمیدر خوجند

 • تامین برنامه یی تکنالوژی های اطلاعاتی (یک سیت)
 • تامین برق (دو سیت)
 • حرکت دهنده اتوماتی برقی (یک سیت)

پوهنتون دولتی باختر

 • فلولوژی (زبان و ادبیات) شرق، زبان فارسی (یک سیت)
 • تاریخ  (باستانشناسی) (یک سیت)

پوهنتون دولتی خاروغ بنام مایانشاه و نظرشاه اف

 • ستاره شناسی (یک سیت)

پوهنتون دولتی کولاب بنام ابو عبدالله رودکی

 • انفور ماتیک (یک سیت)
 • ریاضیات (دو سیت)
 • بیولوژی. اکولوژی (دو سیت)

پوهنتون دولتی دنغره

 • شیمی . بیولوژی (یک سیت)
 • زبانهای خارجی ( زبان انگلیسی) (یک سیت)

پوهنتون تخنیکی تاجکستان بنام آکادمسین محمد عاصمی

 • حفظ مهندسی محیط زیست (یک سیت)
 • نظام و شبکه های انرژی برقی ( یک سیت)
 • سیستم تامین گاز، گرمی و تهویه (یک سیت)

پوهنتون تکنالوژی تاجکستان

 • تکنالوژی نگاهداری و محصولات گوشتی (یک سیت)
 • تکنالوژی مصالح نساجی (یک سیت)

پوهنتون دولتی طبی تاجکستان بنام ابو علی ابن سینا

 • کار طبابتی (یک سیت)
 • اپیدمیولوژی، بهداشت و حفظ صحت عامه (یک سیت)
 • پزشک اطفال (یک سیت)

پوهنتون کشاورزی تاجکستان بنام  شیرینشاه شاه تیمور

 • تآمین تخنیکی روندهای نگاهداری و کارکرد محصولات چارو اداری (دامداری) (یک سیت)
 • ساختمان هیدرو تخنیکی (یک سیت)
 • چارو دامداری (Zootechny) (دو سیت)
 • احداث باغ و تفریگاه ها (یک سیت)
 • راهندازی واحد های کشاورزی (یک سیت)
 • تکنولوژی تامین صفت و بی خطری محصولات غذایی(یک سیت)
 • طبی بایتاری (حیوانی) (یک سیت)

پوهنتون دولتی فرهنگ و صنعت (هنر) تاجکستان بنام میرزا ترسون زاده

 • بایگانی (آرشیف) شناسی (یک سیت)

پوهنتون دولتی صنعت (هنر) تصویری و دزاین (آرایش) تاجکستان

 • صنعت مجسموی - آرایشی (یک سیت)

پوهنتون کوهی متالورژی تاجکستان

 • حفظ مهندسی محیط زیست(یک سیت)

پوهنتون انرژی تاجکستان

 • نیروگاهای برقی (یک سیت)
 • تامین برق (یک سیت)
 • ساختمان و استفاده نیروگاههای آبی و برقی (یک سیت)

پوهنتون تربیه جسمانی (بدنی) تاجکستان بنام سید مومن رحیم اف

 • تربیه جسمانی (بدنی) (یک سیت)

کاندیدان علاقمند میتوانند جهت ثبت نام قبل از تاریخ 10/4/1399 مطابق 30/جون/2020 با اسناد دست داشته شان از قبیل (شهادتنامه و تذکره تابعیت و کاپی پاسپورت) به وزارت تحصیلات عالی جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

قابل یاد آوریست که تقسیمات رشته ها با در نظر داشت فیصدی بلند نمرات سه ساله مکتب صورت خواهد گرفت.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۷:۴۳
Background image

تقاضا برای ابراز علاقمندی خدمات مشورتی

کشور: جمهوری اسلامی افغانستان
نام پروژهبرنامه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP)
نهاد تطبیق کنندهوزارت تحصیلات عالی
شماره کمک بلاعوضTF 0A0730
شماره پروژهP146184
عنوان فعالیت: خدمات مشور . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۸:۵۶
Background image

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد تاریخ برگزاری امتحان بورسیه تحصیلی کشور قزاقستان

به اطلاع آنعده از کاندیدان  محترم بورسیه تحصیلی مقطع لیسانس کشور قزاقستان در رشته های جیولوجی و اکتشافات ذخایر معدنی که قبلآً در بورسیه مذکور ثبت نام نموده اند و لست شان ضم اطلاعیه هذا . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۴:۱۲
Background image

اطلاعیه مدیریت عمومی تنظیم برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل

ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال ۱۳۹۹ برای دوره ماستری شبانه در رشته های ذیل محصل میپذیرد.

 • پوهنحی:  انجنیری منابع آب و محیط زیست

   دیپارتمنت: هایدرولیک و ساختمانهای هایدرو . . .

بازگشت به اطلاعیه ها