اطلاعیه ثبت نام برنامه ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل

nasir_admin
sfsafsa

قراراست پوهنتون پولی تخنیک کابل درمطابقت تقویم اکادمیک  وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان و به اساس فیصله بورد فوق لیسانس ۤوهنتون متذکره برای سمستر طاق خزانی سال ۱۴۰۱ دربرنامه های ماستری، بعدازسپری نمودن امتحان کانکور محصلین جدید الشمول را جذب نماید، پروسه ثبت نام ازتاریخ ۱۰برج میزان سال ۱۴۰۱ آغاز و الی ۱۵ برج عقرب به طور همه روزه دوام دارد  داوطلبان می توانند جهت ثبت نام سراز تاریخ ذکر شده به پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه نموده و فورم ثبت نام را بنابر شرایط ذکرشده ازآدرس های ذیل اخذ نموده بعدازخانه پری و تکمیل  ودوباره به مرجع آن تسلیم نمایند.

        نام برنامه ماستری                                                     محل ثبت نام

 • ساختمانهای هایدروتخنیکی و هایدرولیک                   تعمیر لابراتوارمنزل اول اتاق شماره ۱۲۴ دیپارتمنت هایدرولیک
 • انجنیری ساختمان                                                 تعمیر لابراتوارمنزل دوم اتاق شماره ۲۰۵ پوهنحی ساختمانی
 • انجنیر اکتشاف معادن                                            تعمیر لابراتوار منزل سوم اتاق شماره ۳۲۶
 • مهندسی تعمیرات                                                  تعمیر لابراتوار منزل دوم اتاق شماره ۲۰۵  عقب پوهنحی ساختمانی
 • مدیریت انجنیری ساختمان                                      عقب بلاک های لیلیه تعمیر بخارخانه منزل اول پوهنحی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی                     
 • انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی                            
 • مدیریت انجنیری سروی                                         تعمیر لابراتوار منزل دوم اتاق ششماره ۴۳۵
 • مدیریت پلانگذاری وشهرسازی                               تممیر لابراتوار منزل دوم اتاق شماره ۲۰۵ پوهنحی ساختمانی
 • انجنیری صنایع کیمیاوی                                        تعمیر لابراتوار منزل سوم اتاق شماره ۳۱۹

اسناد مورد ضرورت هنگام ثبت نام

 •  کاپی  دیپلوم لیسانس
 • کاپی ترانسکربپت
 • کاپی سند یک ساله انگلیسی
 • کاپی تذکره تابعیت
 • (تمام اسناد باید مراحل قانونی را طی نموده باشد)

      نوتت : برای معلومات بیشتر به شماره ذیل تماس بگیرید،  (۰۷۹۹۸۵۹۳۳۲- ۰۷۹۳۵۷۷۲۳۴)

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ - ۵:۲۳
Background image

اطلاعیه کلستر دوراول بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی برنامه های فوق لیسانس رشته های انجنیری و زراعت پوهنتون های کشور!

لست اشتراک کننده گان اعضای کادر علمی پوهنتون های دولتی، وزارتخانه و ادارات دولتی در کلستر دور اول بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی برنامه های فوق لیسانس رشته های انجنیری و زراعت پوهنتون های . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ - ۴:۲۳
Background image

اطلاعیه کلستر دورسوم (جلسه جمع بندی، تنظیم، صحافت و دیزاین نصاب تحصیلی پوهنحی های ژورنالیزم زبان و ادبیات،علوم اجتماعی ،زمین شناسی، محیط زیست و جیولوجی و معادن پوهنتون های کشور!

  لست اشتراک کننده گان اعضای کادرعلمی پوهنتونهای دولتی خصوصی و وزارتخانه درکلستر دورسوم (جلسه جمع بندی، تنظیم، صحافت ودیزاین) نصاب تحصیلی پوهنځی های ژورنالیزم زبان وادبیات، علوم اجتماعی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - ۶:۳۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تآسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، {وزارت تحصیلات عالی}درنظردارد، قرارداد پروژه خریداری کمپیوترو پرنتر های ریاست تخصصات جامعه . . .

بازگشت به اطلاعیه ها