اطلاعیه ثبت نام برنامه ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل

nasir_admin
sfsafsa

قراراست پوهنتون پولی تخنیک کابل درمطابقت تقویم اکادمیک  وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان و به اساس فیصله بورد فوق لیسانس ۤوهنتون متذکره برای سمستر طاق خزانی سال ۱۴۰۱ دربرنامه های ماستری، بعدازسپری نمودن امتحان کانکور محصلین جدید الشمول را جذب نماید، پروسه ثبت نام ازتاریخ ۱۰برج میزان سال ۱۴۰۱ آغاز و الی ۱۵ برج عقرب به طور همه روزه دوام دارد  داوطلبان می توانند جهت ثبت نام سراز تاریخ ذکر شده به پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه نموده و فورم ثبت نام را بنابر شرایط ذکرشده ازآدرس های ذیل اخذ نموده بعدازخانه پری و تکمیل  ودوباره به مرجع آن تسلیم نمایند.

        نام برنامه ماستری                                                     محل ثبت نام

 • ساختمانهای هایدروتخنیکی و هایدرولیک                   تعمیر لابراتوارمنزل اول اتاق شماره ۱۲۴ دیپارتمنت هایدرولیک
 • انجنیری ساختمان                                                 تعمیر لابراتوارمنزل دوم اتاق شماره ۲۰۵ پوهنحی ساختمانی
 • انجنیر اکتشاف معادن                                            تعمیر لابراتوار منزل سوم اتاق شماره ۳۲۶
 • مهندسی تعمیرات                                                  تعمیر لابراتوار منزل دوم اتاق شماره ۲۰۵  عقب پوهنحی ساختمانی
 • مدیریت انجنیری ساختمان                                      عقب بلاک های لیلیه تعمیر بخارخانه منزل اول پوهنحی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی                     
 • انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی                            
 • مدیریت انجنیری سروی                                         تعمیر لابراتوار منزل دوم اتاق ششماره ۴۳۵
 • مدیریت پلانگذاری وشهرسازی                               تممیر لابراتوار منزل دوم اتاق شماره ۲۰۵ پوهنحی ساختمانی
 • انجنیری صنایع کیمیاوی                                        تعمیر لابراتوار منزل سوم اتاق شماره ۳۱۹

اسناد مورد ضرورت هنگام ثبت نام

 •  کاپی  دیپلوم لیسانس
 • کاپی ترانسکربپت
 • کاپی سند یک ساله انگلیسی
 • کاپی تذکره تابعیت
 • (تمام اسناد باید مراحل قانونی را طی نموده باشد)

      نوتت : برای معلومات بیشتر به شماره ذیل تماس بگیرید،  (۰۷۹۹۸۵۹۳۳۲- ۰۷۹۳۵۷۷۲۳۴)

Latest announcements

Wed, Jul 27 2022 8:38 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

Invitation for Bids (IFB)

For

Procurement of Laboratory Equipment for Hydraulics, Hydrology & Water and Sewage quality testing laboratory for Kabul Polytechnic University

IFB No: MOH . . .

Thu, Jan 23 2020 6:28 AM
Background image

50 Pakistan Scholarship for Afghanistan Kankor High Score Winners

Location: Pakistan

Number of Scholarships: 50

Targeted group:High score obtainers of kankor

Deadline:january 28,2020

Ministry of Higher education of Afghanistan has announced that . . .

Back to announcements