فقه و قانون، تعلیمات اسلامی و ثقافت اسلامی

شماره رشته تحصیلی فایل
1 تعلیمات اسلامی ( قبلی ) دانلود
2 ثقافت اسلامی ( قبلی ) دانلود
3 فقه و قانون  ( قبلی ) دانلود
4 مضمون همه شمول ثقافت اسلامی ( جدید ) دانلود
5 د اسلامي تعلیماتو د لومړي او دوهم سمسټر نصاب ( جدید ) دانلود
6 د فقهې او قانون د لومړي او دوهم سمسټر نصاب ( جدید ) دانلود