لایحه وظایف و شرایط پذیرش بست ها

برای دیدن لایحه وظایف و شرایط بست دلخواه تان، نام بست را فشار دهید!

مفتش کشف بررسی تقلب
کارشناس تحقیق ( علوم اجتماعی)
كارشناس تالیف ( علوم طبیعی)
كارشناس ترجمه ( علوم طبیعی)
کارشناس ترجمه ( علوم اجتماعی)
آمریت دیتابیس 
کارشناس دیتابیس فارغان
آمر امور فارغان 
کارشناس بررسی امور فارغان مرکز
کارشناس بررسی امور فارغان ولایات
آمریت انسجام خدمات محصلان 
مدیر عمومی کلینیک مشاوره روانشناسی
خبرنگار پشتو
مدیر عمومی مانیتورینگ (نظارت)
کارشناس تنظیم امور تمویل کننده گان HR
کارشناس HRMIS (تشکیلات)
کارشناس تحلیل و تصنیف وظایف
مدیر عمومی حاضری الکترونیکی
تسهیل کننده برنامه های آموزشی ارتقای ظرفیت
عضو مسلکی تدارکات ساختمانی
مدير عمومي پلان گذاري 
عضو مسلکی اجناس و خدمات غیر مشورتی 
مدیر عمومی مرکز رسانه ها (میدیا سنتر)
مدیر عمومی لیلیه نسوان 
مدیریت عمومی خلاقیت و نو آوری
آمر مالی و اداری شفاخانه تدریسی علی آباد
آمر مالی و اداری انستیتوت امراض قلبی
آمر تکنالوژی معلوماتی
مدیر عمومی قرار داد ها
مدیر عمومی خلاقیت و نو آوری 
مدیریت عمومی احصائیه و پلان
هماهنگ کننده مرکز مشاوره
روانشناس کلینیکی ذکور
روانشناس کلینیکی اناث
آمر مالی و حسابی
مدیر عمومی ترانسپورت
مدیر عمومی خلاقیت و نوآوری (ابتکار)