لیست عمومی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی

پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که نزد وزارت تحصیلات عالی جواز فعالیت دارند
شماره نام نهادها  پوهنحی تاریخ جواز پوهنحی محصل فعالیت تاریخ جواز نهاد تحصیلی
1 پوهنتون کاردان حقوق 1385-01-29 کابل 1385/1/29
کمپیوترساینس وانجنیری  1385-01-29
اقتصاد
 1385-01-29
علوم اجتماعی 1394.12.19
2 پوهنتون آمریکائی افغانستان     کابل 1395/3/25
3 پوهنتون مولانا جلال الدین بلخی اقتصاد  
 1390-01-16
بلخ 1386/2/3
ژورنالیزم  1386-02-03
تعلیم و تربیه
 1390-11-25
حقوق       1386-02-03
طب معالجوی
 1392-01-10
4 پوهنتون باختر  اقتصاد BBA 
 1386-06-03
کابل 1386/6/3 
انجنیری 1389-11-20
صرف دیپارتمنت کمپیوترساینس 
 1386-06-03
حقوق
 1389-11-20
ژورنالیزم
 1389-11-20
5 مؤسسه تحصیلات عالی میوند کمپیوترساینس 1386-07-19 کابل 1386/7/19
تعلیم و تربیه  
 1395-08-15
اقتصاد  1386-07-19
6 پوهنتون خراسان کمپیوتر ساینس
 1390-03-10
جلال آباد 1386/7/19
انجینری 1388.8.16
علوم بشری 
 1390-03-10
اقتصاد 1386-07-17
7 پوهنتون کاتب طب معالجوی 1390-01-22 کابل 1387/1/19
علوم سیاسی
 1387-01-19
حقوق
 1387-01-19
انجنیری ۱۳۹۳/۶/۱۹
کمپیوترساینس 1390-01-22
اقتصاد 1390-03-11
علوم اجتماعی
 1387-01-19
8 مؤسسه تحصیلات عالی چراغ طب معالجوی 1387/1/19 کابل 1387/1/19
ستوماتولوژی  1390-07-09
فارمسی 1395-12-02
9 پوهنتون مریم اقتصاد  1387-01-19 کابل 1387/1/19
کمپیوترساینس  1387-01-19
حقوق و علوم سیاسی 1391-08-27
10 پوهنتون خاتم النبیین فقه و حقوق 1387/2/31 کابل 1387/2/31
علوم اجتماعی 1388-09-09
دیپارتمنت جامعه شناسی 1388-09-019
کمپیوترساینس 1390-02-14
تکنالوژی طبی 1392-09-18
انجنیری 1390-11-04
قابلگی 1392-09-18
ستوماتولوژی 1395-03-11
طب معالجوی 1390-01-16
اقتصاد 1389-01-04
دیپارتمنت علوم سیاسی 1388-09-09
11 مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام اقتصاد 1387/2/31 کابل 1387/2/31
12 مؤسسه تحصیلات عالی سادات شرعیات
 1388-01-30
بلخ 1388/1/30
انجنیری  1388-01-30
کمپیوترساینس
 1388-01-30
13 پوهنتون رنا کمپیوترساینس 1388-01-30 کابل 1387/12/5
ژورنالیزم 1394-11-10
حقوق و علوم سیاسی 1389-11-20
اقتصاد 1388-01-30
14 مؤسسه تحصیلات عالی آریانا حقوق  1388-01-30 جلال آباد 1388/1/3
طب معالجوی 1388-01-30
انجینری  1388-12-23
اقتصاد 1388-01-30
15 پوهنتون آریا حقوق وعلوم سیاسی  1388-02-14 بلخ 1388/2/13
طب معالجوی  1388-02-14
اقتصاد  1388-02-14
انجنیری
 1390-01-16
کمپیوترساینس
 1390-01-16
16 پوهنتون دعوت حقوق   1388-03-02 کابل 1388/2/16
طب معالجوی 1393-09-05
انجنیری 1388-03-02
شرعیات 1388-03-02
اقتصاد 1388-12-15
ژورنالیزم 1388-12-15
فارمسی 1390
17 پوهنتون دنیا اقتصاد 1388-05-20 کابل 1388/5/20
کمپیوترساینس 1388-05-20
حقوق و علوم سیاسی 1389-11-23
18 موسسه تحصیلات عالی سپین غر طب معالجوی
 1388-05-20
جلال آباد 1388/5/20
ستوماتولوژی
 1390-01-16
تکنالوژی طبی
 1390-01-16
19 پوهنتون سلام شرعیات 1388-10-24 کابل 1388/7/18
اقتصاد  1388-10-24
حقوق و علوم سیاسی 1390-01-16
انجنیری 1388-10-24
کمپیوترساینس 1390-01-16
20 پوهنتون تابش شرعیات  1388-10-24 کابل 1388/9/21
حقوق و علوم سیاسی  1388-10-24
اقتصاد  1388-10-24
ژورنالیزم  1388-10-24
21 پوهنتون کاروان اقتصاد  1388-10-24 کابل 1388/10/9
کمپیوترساینس  1388-10-24
علوم سیاسی 1388-1-24 و1392 
 حقوق   1388-1-24 و 1392
22 پوهنتون   مشعل حقوق
 1390-03-11
کابل 1388/12/10
علوم سیاسی 1388-12-23
انجنیری  1392-11-30
اقتصاد 1388-12-23
ارتباطات ژورنالیزم 1388-12-23
23 موسسه تحصیلات عالی  خانه نور اقتصاد 1389-01-29 کابل 1389/2/26
کمپیوترساینس  1389-02-26
حقوق و علوم سیاسی  1397-02-31
انجنیری  1395-02-18
24 موسسه تحصیلات عالی اشراق حقوق و علوم سیاسی 1389-01-24 هرات 1389/1/24
اقتصاد 1389-01-24
انجینری
 1390-01-16
شرعیات
 1391-10-26
ادبیات 
 1391-10-26
دیپارتمنت روانشناسی بالینی
 1390-01-16
25 پوهنتون خصوصی غالب حقوق و علوم سیاسی  1389-01-24 هرات 1389/1/24
اقتصاد
 1390-01-16
طب معالجوی  1389-01-24
ستوماتولوژی
 1390-01-16
کمپیوتر ساینس  1389-01-24
26 موسسه تحصیلات عالی تاج حقوق و علوم سیاسی
 1389-01-29
بلخ 1389/1/29
اقتصاد  1389-01-29
طب معالجوی
 1389-01-29
27 پوهنتون غرجستان حقوق و علوم سیاسی 1389-01-29 کابل 1389/1/29
اقتصاد 1389-01-29
علوم اجتماعی 1389-01-29
کمپیوترساینس
 1390-01-22
28 موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب کمپيوتر ساينس
 1390-07-09
کابل 1389/2/20
حقوق وعلوم سياسي 1389-02-20
اقتصاد 1389-02-20
29 پوهنتون ابن سینا انجنیری 1389-11-24 کابل 1389/3/5
علوم اجتماعی
 1389-03-05
اقتصاد
 1389-03-05
دیپارتمنت مترجم انگلیسی 1389-11-24
حقوق 
 1389-03-05
کمپیوترساینس 1392-09-18
علوم سیاسی
 1389-03-05
30 پوهنتون آزاد اسلامی ایران شعبه کابل     کابل 1389/5/16
31 پوهنتون گوهرشاد حقوق و علوم سیاسی 1389-05-27 کابل 1389/5/27
کمپیوترساینس 1396-01-06
مدیریت  1389-05-27
انجنیری 1392-03-25
32 موسسه تحصیلات عالی امیرعلی شیرنوایی حقوق و علوم سیاسی
 1389-07-27
جوزجان 1389/5/3
اقتصاد
 1389-07-27
انجنیری
 1390-10-20
تعلیم و تربیه
 1389-07-27
33 موسسه تحصیلات عالی وادی هلمند حقوق و علوم سیاسی
 1389-10-26
هلمند 1389/10/26
طب معالجوی
 1389-10-26
شرعیات
 1392-10-22
تعلیم و تربیه
 1392-01-10
34 پوهنتون جامی طب معالجوی
 1392-11-09
هرات 1390/1/22
زراعت
 1390-05-11
حقوق و علوم سیاسی
 1390-01-22
شرعیات
 1390-03-04
اقتصاد
 1390-01-22
انجینری
 1390-01-22
35 موسسه تحصیلات عالی ازهر حقوق و علوم سیاسی 1390-01-29 کابل 1390/1/29
شرعیات
 1393-02-23
تعلیم و تربیه 1390-01-29
36 موسسه تحصیلات عالی  میهن طب دندان 1390-06-30 کابل 1390/1/29
فارمسی 1390-01-29
تکنالوژی طبی 1390-06-30
37 موسسه تحصیلات عالی آسیا حقوق و علوم سیاسی  1390-01-29 هرات 1390/1/29
انجنیری  1390-01-29
اقتصاد و مدیریت  1390-01-29
38 پوهنتون پیام نور ایران شعبه کابل     کابل 1390/2/14
39 موسسه تحصیلات عالی پامیر زبان و ادبیات انگلیسی 1390-01-29 خوست 1390/1/29
حقوق و علوم سیاسی
 1392-02-16
اقتصاد 1390-01-29
کمپیوتر ساینس 1390-01-29
40 موسسه تحصیلات عالی ناصرخسرو حقوق و علوم سیاسی
 1390-02-19
دایکندی 1390/2/19
اقتصاد
 1390-02-19
تعلیم و تربیه
 1390-02-19
انجنیری
 1390-02-19
41 موسسه تحصیلات عالی راه سعادت حقوق و علوم سیاسی
 1390-02-20
بلخ 1390/2/20
اقتصاد
 1390-02-20
انجنیری 1392-03-25
تعلیم و تربیه
 1390-02-20
42 موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری علوم اجتماعی 1390-03-29 هرات 1390/3/29
کمپیوتر ساینس 1390-03-29
انجینری 
 1392-03-25
حقوق و علوم سیاسی 1390-03-29
43 موسسه تحصیلات عالی بارک حقوق و علوم سیاسی  1390-03-06 نیمروز 1390/3/29
اقتصاد  1390-03-06
44 جامعه المصطفی     کابل 1390/10/3
45  موسسه تحصیلات عالی الغیاث حقوق و علوم سیاسی  1390-04-13 هرات 1390/4/13
شرعیات  1390-04-13
46 موسسه تحصیلات عالی هیواد اقتصاد 1390-04-07 کابل 1390/4/26
حقوق وعلوم سیاسی 1390-04-07
کمپیوترساینس 1390-04-07
47 موسسه تحصیلات عالی کابورا حقوق و علوم سیاسی 1390-05-01 کابل 1390/5/1
اقتصاد 1390-05-01
48 پوهنتون خصوصی الفلاح حقوق و علوم سیاسی
 1391-12-02
جلال آباد 1390/7/13
اقتصاد 
 1390-07-13
شرعیات 
 1391-10-18
انجینری
 1390-07-13
ژورنالیزم 
 1390-07-13
49 موسسه تحصیلات عالی عروج حقوق و علوم سیاسی
 1390-07-27
کابل 1390/7/13
اقتصاد
 1390-07-27
50 موسسه تحصیلات عالی   روشان حقوق و علوم سیاسی 1391-06-12 جلال آباد  
طب معالجوی
 1390-10-28
1390/10/28
فارمسی
 1390-10-28
اقتصاد  1391-07-26
ستوماتولوژی 1391-07-26
51 موسسه تحصیلات عالی  میرویس نیکه حقوق 
 1390-10-28
کندهار 1390/10/28
اقتصاد 1392-02-25
طب معالجوی
 1390-10-28
52 موسسه تحصیلات عالی  اراکوزیا حقوق و علوم سیاسی
 1390-10-28
هلمند 1390/10/28
انجینری
 1390-10-28
تعلیم و تربیه
 1392-03-25
53 موسسه تحصیلات عالی  التقوا حقوق و علوم سیاسی  1390-11-29 جلال آباد 1390/11/26
اقتصاد  1390-11-29
54 موسسه تحصیلات عالی احمد شاه ابدالی  طب معالجوی 1391/2/4 خوست 1391/2/4
55 موسسه تحصیلات عالی دانش حقوق و علوم سیاسی
 1391-02-04
پروان 1391/2/4
اقتصاد
 1391-02-04
طب
 1393-06-26
56 موسسه تحصیلات عالی ملالی حقوق و علوم سیاسی
 1391-02-04
کندهار 1391/2/4
طب معالجوی
 1391-02-04
57 پوهنتون خصوصی بست تعلیم و تربیه
 1397-01-28
هلمند 1391/2/4
طب معالجوی
 1393-01-12
کمپیوتر ساینس
 1393-09-02
حقوق و علوم سیاسی 1391-02-04
انجینری 1391-02-04
اقتصاد 1391-02-04
58 پوهنتون حکیم سنایی حقوق و علوم سیاسی
 1391-02-09
بغلان 1391/2/9
اقتصاد
 1391-02-09
تکنالوژی طبی
 1393-02-14
ساینس
 1397-01-27
قابلگی
 1393-02-14
طب معالجوی
 1391-02-09
59 موسسه تحصیلات عالی فجرستان حقوق و علوم سیاسی
 1391-05-11
تخار 1391/5/11
اقتصاد
 1391-05-11
انجنیری
 1392-10-24
60 پوهنتون خصوصی رابعه بلخی انجنیری 1392-02-03 کابل 1391/5/11
حقوق و علوم سیاسی 1391-05-11
قابلگی   1396.1.21
فارمسی 1398.3.6
اقتصاد 1391-05-11
کمپیوترساینس 1392-02-03
61 موسسه تحصیلات عالی  افغان شرعیات 1391-05-11 کابل 1391/5/11
حقوق و علوم سیاسی 1391-05-11
اقتصاد 1391-05-11
انجنیری 1391-05-11
62 موسسه تحصیلات عالی سید جمال الدین افغان حقوق و علوم سیاسی
 1391-06-21
کابل 1391/6/21
اقتصاد
 1391-06-21
تعلیم و تربیه
 1398-01-15
63 موسسه تحصیلات عالی شرق ساینس 1391-08-23 کابل 1391/8/23
اقتصاد 1391-08-23
64 موسسه تحصیلات عالی ملی طب
 1391-06-21
کابل 1391/6/21
حقوق و علوم سیاسی
 1391-06-21
ستوماتولوژی
 1394-06-24
65 موسسه تحصیلات عالی رشاد حقوق و علوم سیاسی
 1391-07-12
فاریاب 1391/7/11
شرعیات
 1393-06-16
اقتصاد
 1391-07-12
66 موسسه تحصیلات عالی افغانستان حقوق علوم سیاسی 1391/7/12 کابل 1391/7/12
67 موسسه تحصیلات عالی تنویر حقوق و علوم سیاسی 1391-08-17  کنړ 1391/8/17
اقتصاد 1391-08-17
68 موسسه تحصیلات عالی استقلال حقوق و علوم سیاسی
 1391-07-30
کابل 1391/7/30
انجنیری 1392-10-24
کمپیوترساینس 1392-10-24
اقتصاد
 1391-07-30
69 موسسه تحصیلات عالی افغان سویس طب معالجوي 1391-10-20 کابل  1391/10/20
ستوماتولوژی 1391-10-20
70 موسسه تحصیلات عالی کهکشان شرق حقوق و علوم سیاسی  1391-10-20 هرات 1391/10/20
زبان و ادبیات  1391-10-20
اقتصاد  1391-10-20
71 موسسه تحصیلات عالی زاول طب معالجوی 1391-10-20 کابل 1391/10/20
ستوماتولوژی  1394-10-26
حقوق 1391-10-20
اقتصاد
 1392-11-30
کمپیوترساینس
 1396-08-17
سیستم بریجینگ(تحصیلات متمم)
 1393-01-13
72 موسسه تحصیلات عالی  پیام شرعیات
 1393-02-30
کابل 1391/10/20
حقوق 
 1391-10-20
اقتصاد
 1391-10-20
73 موسسه تحصیلات عالی استقامت حقوق و علوم سیاسی 1391-12-08 کابل   1391/12/8
شرعیات
 1392-05-07
انجنیری 1391-12-08
74 موسسه تحصیلات عالی جهان حقوق و علوم سیاسی 1391-12-08 کابل   1391/12/8
شرعیات
 1396-04-27
کمپیوترساینس
 1395-08-04
اقتصاد 1391-12-08
75 موسسه تحصیلات عالی برنا حقوق و علوم سیاسی
 1392-03-27
بدخشان    1392/3/27
اقتصاد
 1392-03-27
76 موسسه تحصیلات عالی اهل بیت  حقوق 
 1392-03-27
کابل    1392/3/27
قابلگی
 1396-07-11
شرعیات 1393-02-30
77 موسسه تحصیلات عالی خانه دانش حقوق و علوم سیاسی
 1392-03-27
تخار  1392/3/27
اقتصاد
 1393-04-2
78 موسسه تحصیلات عالی فانوس اقتصاد
 1393-02-30
 
ژورنالیزم
 1392-07-13
کابل     1392/7/3
حقوق و علوم سیاسی
 1393-04-09
79 موسسه تحصیلات عالی بامیکا حقوق و علوم سیاسی
 1392-09-19
بامیان 1392/9/19
اقتصاد
 1395-05-18
80 پوهنتون رهنورد حقوق و علوم سیاسی 1393-01-18 بلخ ۱۳۹۳/۱/۱۸
تعلیم و تربیه 1397/4/24
ستوماتولوژی 1393-01-18
طب معالجوی 1393-01-18
81 موسسه تحصیلات عالی غازی امان الله خان کمپیوترساینس
 1393-02-31
کابل   ۱۳۹۳/۲/۳۱   
اقتصاد
 1393-02-31
82 موسسه تحصیلات عالی علامه  اقتصاد 1393-02-31 کابل ۱۳۹۳/۲/۳۱ 
کمپیوترساینس 1393-02-31
83 موسسه تحصیلات عالی مستقبل شرعیات 1395-01-15 کابل   ۱۳۹۳/۲/۳۱   
حقوق و علوم سیاسی
 1393-02-31
انجنیری
 1393-02-31
84 موسسه تحصیلات عالی ادراک  حقوق و علوم سیاسی 1393-02-30 کابل ۱۳۹۳/۲/۳۰  
اقتصاد 1393-02-30
کمپیوترساینس
 1397-06-19
تعلیم و تربیه 1393-02-30
85 موسسه تحصیلات عالی رویان  حقوق و علوم سیاسی  1393-02-31 بغلان ۱۳۹۳/۲/۳۱ 
اقتصاد  
 1398-01-19
تعلیم و تربیه  1393-02-31
86 موسسه تحصیلات عالی هریوا ستوماتولوژي
 1393-02-31
هرات ۱۳۹۳/۲/۳۱  
کمپیوترساینس
 1393-02-31
حقوق و علوم سياسي
 1394-01-30
87 موسسه تحصیلات عالی پیمان  حقوق و علوم سیاسی
 1393-02-28
تخار ۱۳۹۳/۲/۲۸ 
تعلیم و تربیه
 1393-02-28
قابلگی
 1397-06-19
88 موسسه تحصیلات عالی حکمت  حقوق  
 1393-10-28
بادغیس ۱۳۹۳/۲/۳۱  
شرعیات 1393-02-31
89 موسسه تحصیلات عالی ابوریحان حقوق و علوم سیاسی 1393-03-27 کابل ۱۳۹۳/۳/۲۷
انجنیری 1393-03-27
اقتصاد 1393-03-27
90 موسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین جاغوری حقوق و علوم سیاسی
 1393-06-16
غزنی ۱۳۹۳/۶/۱۶
اقتصاد
 1393-06-16
91 موسسه تحصیلات عالی آشنا حقوق وعلوم سیاسی
 1393-06-17
کابل ۱۳۹۳/۶/۱۷
اقتصاد
 1393-06-17
92 موسسه تحصیلات عالی زم زم اقتصاد 1393-09-03 گردیز ۱۳۹۳/۹/۳
حقوق وعلوم سیاسی 1393-09-03
انجینری 1393-09-03
93 موسسه تحصیلات عالی بیان حقوق 1393-09-03
 
کابل ۱۳۹۳/۹/۳
اقتصاد 1393-09-03
 
94 موسسه تحصیلات عالی حنظله حقوق و علوم سیاسی
 1393-09-04
بادغیس ۱۳۹۳/۹/۴
تعلیم و تربیه
 1393-09-04
95 موسسه تحصیلات عالی کاوون حقوق و علوم سیاسی
 1393-09-04
بلخ ۱۳۹۳/۹/۴
اقتصاد
 1393-09-04
قابلگی 1396-06-15
96 موسسه تحصیلات عالی قدس شرعیات  1393-09-11 بغلان ۱۳۹۳/۹/۱۱
تعلیم و تربیه  1393-09-11
97 موسسه تحصیلات عالی سلطان محمود غزنوی اقتصاد
 1393-09-16
غزنی ۱۳۹۳/۹/۱۷
شرعیات
 1393-09-16
98 موسسه تحصیلات عالی شفاء حقوق 1393-12-20 کابل ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
99 موسسه تحصیلات عالی خورشید حقوق
 1393-12-20
کابل ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
اقتصاد
 1393-12-20
100 موسسه تحصیلات عالی متانت حقوق
 1393-12-19
جوزجان ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
تعلیم و تربیه
 1393-12-19
101 موسسه تحصیلات عالی نعمان سادات فارمسی 1394-01-26 کابل 1394/1/26
ستوماتولوژی 1394-01-26
102 موسسه تحصیلات عالی برلاس شرعیات 1394-01-26 جوزجان 1394/1/26
اقتصاد 1394-01-26
103 موسسه تحصیلات عالی ترکستان حقوق و علوم سیاسی 1394-01-26 بلخ 1394/1/26
اقتصاد 1394-01-26
104 موسسه تحصیلات عالی بینوا انجینری 
 1394-01-25
کندهار 1394/1/26
کمپیوترساینس 
 1394-01-25
105 موسسه تحصیلات عالی شمال اقتصاد 1394-01-29 کندز 1394/1/30
حقوق و علوم سیاسی 1394-01-29
106 موسسه تحصیلات عالی قلم شرعیات 1394-01-30 کابل 1394/1/30
اداره و پالسی عامه 1394-01-30
107 موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر ستوماتولوژی 
 1394-03-27
کابل 1394/3/31
قابلگی عالی
 1394-03-27
108 موسسه تحصیلات عالی مسلم ستوماتولوژی
 1394-03-27
غزنی 1394/3/31
اقتصاد
 1394-03-27
طب 1396-03-07
حقوق 1396-03-07
109 موسسه تحصیلات عالی نمر حقوق 1394-03-31 کندز 1394/3/31
کمپیوترساینس 1394-03-31
110 موسسه تحصیلات عالی نیستان حقوق 1394-04-17 کابل ۱۳۹۴/۴/۱۷
ژورنالیزم 1394-04-17
111 موسسه تحصیلات عالی شهید سید جان ستوماتولوژی 1394-06-11 کندز ۱۳۹۴/۶/۱۱
112 موسسه تحصیلات عالی کهندژ اقتصاد 1394-06-31 کندز ۱۳۹۴/۶/۳۱
تعلیم و تربیه 1394-06-31
113 موسسه تحصیلات عالی ابونصر حقوق
 1394-07-29
فراه ۱۳۹۴/۷/۲۹
تعلیم و تربیه
 1394-07-29
114 موسسه تحصیلات عالی شیرزی افغان تعلیم و تربیه 1394-09-09 کندز ۱۳۹۴/۹/۹
ستوماتولوژی 1394-09-09
115 موسسه تحصیلات عالی البرز حقوق 
 1394-11-03
بلخ ۱۳۹۴/۱۱/۳
اقتصاد
 1394-11-03
116 موسسه تحصیلات عالی امام محمد شبیانی شرعیات
 1394-11-13
کندز ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
تعلیم و تربیه
 1394-11-13
117 موسسه تحصیلات عالی صابر علوم سیاسی  1394-12-23 کابل ۱۳۹۴/۱۲/۲۳
اقتصاد 1394-12-23
118 موسسه تحصیلات عالی بایزید روشان حقوق و علوم سیاسی ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ کابل ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
طب معالجوی  
ستوماتولوژی ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
119 موسسه تحصیلات عالی رازی تکنالوژی طبی
 1395-01-14
کابل ۱۳۹۵/۱/۱۵
قابلگی 
 1395-01-14
120 موسسه تحصیلات عالی سبا اقتصاد
 1395-01-30
کندهار ۱۳۹۵/۱/۳۰
کمپیوترساینس
 1395-01-30
121 موسسه تحصیلات عالی نورین حقوق
 1395-05-26
کابل ۱۳۹۵/۵/۲۶
ژورنالیزم
 1395-05-26
122 موسسه تحصیلات عالی زنان افغان (مورا) طب معالجوی
 1395-06-17
کابل ۱۳۹۵/۶/۱۷
اقتصاد
 1395-06-17
تعلیم وتربیه   
کمپیوترساینس
 1395-06-17
123 موسسه تحصیلات عالی ابن خلدون اقتصاد
 1395-06-17
کابل ۱۳۹۵/۶/۲۸
حقوق
 1395-06-28
124 موسسه تحصیلات عالی جهان نور کمپیوترساینس
 1396-07-05
کابل ۱۳۹۶/۷/۵
اقتصاد
 1396-07-05
علوم سیاسی 
 1396-07-05
125 موسسه تحصیلات عالی نخبگان انجینری 
 1396-10-11
بلخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
اقتصاد 
 1396-10-11
علوم سیاسی  
 1396-10-11
زراعت  
 1396-10-11
126 موسسه تحصیلات عالی راه ابریشم   صحت عامه
 1396-10-20
کابل 20/10/1396
تلو کمونیکیشن
 1396-10-20
127 طلوع سعادت طب معالجوی  1397-07-11  جوزجان 1397.7.11
انجینری  1397-07-11 
شرعیات  1397-07-11 
زراعت  1397-07-11 
128 وزیر شاه ولی خان حقوق 
 1398-01-14
کابل  1398-01-14
اقتصاد
 1398-01-14