لیست عمومی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی

پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که نزد وزارت تحصیلات عالی جواز فعالیت دارند

 

شماره

نام نهادها

تاریخ جواز نهاد تحصیلی

محل فعالیت

پوهنځی های دارای مجوز

تاریخ جواز پوهنځی

دیپارتمنت ها

تعداد دوره های فراغت

 

1

پوهنتون کاردان

1385/1/29

کابل

حقوق

1385-01-29

قضاو څارنوالی

13

 

کمپیوترساینس

1385-01-29

تکنالوژی معلوماتی

؟

 

انجنیری

1389-11-20

 ساختمانی

12

 

اقتصاد

1385-01-29

اقتصاد

14

 

اداره

17

 

علوم اجتماعی

1394-12-19

علوم سیاسی

؟

 

ژورنالیزم

؟

 

2

پوهنتون آمریکائی افغانستان

1385/3/25

کابل

علوم اجتماعی

 

علوم اجتماعی

2

 

اداره تجارت

مالی

9

 

حسابداری

9

 

مدیریت

9

 

مارکیتینگ

3

 

کمپیوترساینس

تکنالوژی معلوماتی

9

 

علوم سیاسی

اداره عامه

8

 

حقوق

1391-7-11

حقوق

5

 

3

پوهنتون مولانا جلال الدین بلخی

1386/2/3

بلخ

اقتصاد 

 1390-01-15

مالی و تجارت

2

 

اقتصاد ملی

4

 

ژورنالیزم

 1386-01-30

رادیوتلویزیون

9

 

تعلیم و تربیه


 1390-11-25

پشتو

5

 

انگلیسی

9

 

اجتماعیات

6

 

ریاضی و فزیک

8

 

علوم دینی

7

 

ساینس

7

 

ادبیات دری

9

 

حقوق    

 1386-01-30

اداری و دیپلوماسی

16

 

قضا

14

 

طب


 1392-01-10

طب معالجوی

1

 

4

پوهنتون باختر

1386/6/3

کابل

 اقتصاد BBA

 1386-05-23

اداره منجمنت

؟

 

کمپیوترساینس

؟

 

انجنیری

1389-11-20

سیول

؟

 

میخانیک

16

 

حقوق


 1389-11-20

قضاوڅارنوالی

9

 

اداره و دیپلوماسی

9

 

ژورنالیزم

ژورنالیزم

4

 

5

مؤسسه تحصیلات عالی میوند

1386/7/19

کابل

کمپیوترساینس

1386-07-19

تکنالوژی معلوماتی

9

 

انجینری کمپیوتر

9

 

تعلیم و تربیه

1395-8-15

تعلیمات اسلامی

1

 

ریاضی

1

 

تاریخ

1

 

ادبیات دری

1

 

اقتصاد

1386-07-19

منجمنت

0

 

مدیریت تجارت

10

 

6

پوهنتون خراسان

1386/7/19

جلال آباد

کمپیوتر ساینس


 1390-03-10

ای تی

8

 

سافت ویر

؟

 

شبکه سازی

؟

 

انجینری

1388.8.17

سیول

12

 

علوم بشری


 1390-03-10

زبان انگلیسی

1

 

زبان عربی

؟

 

ژورنالیزم

2

 

اقتصاد

1386-07-17

فایننس

؟

 

منجمنت

؟

 

حقوق و علوم سیاسی

17-07-1400

حقوق, علوم سیاسی و روابط بین الملل

 

؟

 

؟

 

7

پوهنتون کاتب

1387/1/19

کابل

طب معالجوی

1390-01-17

عمومی

6

 

علوم سیاسی


 1387-01-19

روابط بین الملل

16

 

حقوق


 1387-01-19

قضاوڅارنوالی

16

 

حقوق عامه و خصوصی

3

 

کمپیوترساینس

1390-01-17

تکنالوژی معلوماتی

7

 

انجنیری نرم افزار

؟

 

اقتصاد

1390-03-3

اداره تجارت

7

 

اقتصاد تجارتی

13

 

انجنیری

1393-6-19

سیول

3

 

علوم اجتماعی


 1387-01-19

مدیریت آموزشی

1

 

جامعه شناسی

6

 

8

مؤسسه تحصیلات عالی چراغ

1387/1/19

کابل

طب معالجوی

1387-1-19

عمومی

11

 

طب دندان

 1390-07-04

عمومی

11

 

فارمسی

1395-11-30

عمومی

3

 

9

پوهنتون مریم

1387/1/19

کابل

اقتصاد

1387-1-19

اداره تجارت

18

 

مالی

1

 

کمپیوتر ساینس

تکنالوژی معلوماتی

13

 

نرم افزار

؟

 

حقوق و علوم سیاسی

1391-08-27

قضاوڅارنوالی

6

 

اداره و دیپلوماسی

6

 

10

پوهنتون خاتم النبیین

1387/2/31

کابل

فقه و حقوق

1387/2/31

فقه و حقوق

8

 

علوم اجتماعی

1388-09-09

علوم قرآنی

1

 

دیپارتمنت جامعه شناسی

1388-09-019

جامعه شناسی

1

 

کمپیوترساینس

1390-02-14

تکنالوژی معلوماتی

5

 

مهندسی نرم افزار

5

 

تکنالوژی طبی

1392-09-18

عمومی

4

 

انجنیری

1390-11-04

برق

1

 

سیول

4

 

قابلگی

1392-09-18

عمومی

4

 

ستوماتولوژی

1395-03-11

1

 

طب معالجوی

1390-01-16

3

 

اقتصاد

1389-01-04

اقتصاد تجارتی

6

 

اقتصاد مدیریت

6

 

دیپارتمنت علوم سیاسی

1388-09-09

علوم سیاسی

7

 

11

مؤسسه تحصیلات عالی پیشگام

1387/2/31

کابل

اقتصاد

1387/2/31

اداره و تجارت

؟

 

مالی و بانکی

؟

 

12

مؤسسه تحصیلات عالی سادات

1388/1/30

بلخ

شرعیات


 1391-07-11

فقه و قانون

5

 

تعلیمات اسلامی

3

 

انجنیری

 1388-01-30

ساختمانی

؟

 

کمپیوترساینس


 1388-01-30

پروگرام سازی

6

 

آی تی

؟

 

13

پوهنتون رنا

1387/12/5

کابل

کمپیوترساینس

1388-01-30

تکنالوژی معلوماتی

14

 

انجینری نرم افزار

14

 

ژورنالیزم

1394-11-10

ارتباطات

4

 

رادیوتلویزیون

2

 

حقوق و علوم سیاسی

1389-11-20

قضاوڅارنوالی

8

 

اداره و دیپلوماسی

8

 

اقتصاد

1388-01-30

اداره و تجارت

؟

 

مالی و مدیریت

؟

 

14

مؤسسه تحصیلات عالی آریانا

1388/1/3

جلال آباد

حقوق

1388-01-30

قضاوڅارنوالی

15

 

اداره و دیپلوماسی

15

 

طب عمومی

1388-01-30

معالچوی

12

 

انجنیری

1388-12-23

سیول

؟

 

اقتصاد

1388-01-30

اقتصاد ملی

8

 

15

پوهنتون آریا

1388/2/13

بلخ

حقوق

 1388-01-31

اداره و دیپلوماسی

12

 

قضاوڅارنوالی

10

 

طب عمومی

عمومی

5

 

اقتصاد

اداره و تجارت

7

 

مدیریت و محاسبه

9

 

انجنیری


 1390-01-16

سیول

6

 

کمپیوترساینس

‌‌BCS

5

 

16

پوهنتون دعوت

1388/2/16

کابل

اقتصاد

1388-12-15

مالی و بانکی

14

 

اداره منجمنت

14

 

ژورنالیزم

رادیوتلویزیون

12

 

مطبوعات

13

 

حقوق 

1388-03-02

قضاوڅارنوالی

13

 

اداره و دیپلوماسی

13

 

طب معالجوی برای اناث

1393-09-05

عمومی

؟

 

انجنیری

1388-03-02

سیول

13

 

برق

13

 

شرعیات

فقه وقانون

13

 

تعلیمات اسلامی

13

 

فارمسی

1390-1-15

عمومی

13

 

17

پوهنتون دنیا

1388/5/20

کابل

اقتصاد

1388-02-30

اداره تجارت

7

 

امور مالی

؟

 

تجارت بین الملل

؟

 

کمپیوترساینس

نتورک

2

 

نرم افزار

2

 

حقوق و علوم سیاسی

1389-11-20

حقوق و علوم سیاسی

4

 

18

موسسه تحصیلات عالی سپین غر

1388/5/20

جلال آباد

طب عمومی


 1388-05-20

طب معالجوی

12

 

طب داندان

 1389-02-28

ستوماتولوژی

2

 

تکنالوژی طبی

عمومی

؟

 

19

پوهنتون سلام

1388/7/18

کابل

شرعیات

1388-10-24

تعلیمات اسلامی

13

 

فقه وقانون

13

 

اقتصاد

اداره تجارت

13

 

مالی

13

 

اداره و مدیریت

13

 

حقوق و علوم سیاسی

1390-01-16

علوم سیاسی

10

 

قضاوڅارنوالی

10

 

انجنیری

1388-10-24

سیول

13

 

کمپیوترساینس

1390-01-16

تکنالوژی معلوماتی

10

 

کمپیوترساینس

10

 

20

پوهنتون تابش

1388/9/21

کابل

شرعیات

 1388-10-24

فقه وقانون

5

 

حقوق و علوم سیاسی

اداره و دیپلوماسی

8

 

قضاوڅارنوالی

10

 

اقتصاد

اداره تشبثات

7

 

احصائیه اکونومتری

2

 

ژورنالیزم

1389-11-20

رادیوتلویزیون

5

 

21

پوهنتون کاروان

1388/10/9

کابل

اقتصاد

 1388-10-24

Finance

9

 

HR

7

 

BCS

3

 

کمپیوترساینس

آی تی

؟

 

سافت ویر انجینرنگ

1

 

علوم سیاسی

1388-10-24 و 1392

روابط بین الملل

6

 

علم سیاست

6

 

 حقوق 

قضاوڅارنوالی

5

 

علوم سیاسی واداری

5

 

حقوق عمومی

5

 

22

پوهنتون   مشعل

1388/12/10

کابل

علوم سیاسی

1388-12-23

روابط بین الملل

8

 

1390-3-11

حقوق

8

 

انجنیری

 1392-11-30

سیول

3

 

اقتصاد

1388-12-23

مدیریت مالی

9

 

اداره تجارت

؟

 

مدیریت منابع بشری

؟

 

ارتباطات ژورنالیزم

ارتباطات عامه

6

 

23

موسسه تحصیلات عالی  خانه نور

1389/2/26

کابل

اقتصاد

1389-02-26

اداره تجارت

12

 

انجنیری

1395-2-18

ساختمانی و برق

0

 

کمپیوترساینس

 

تکنالوژی معلوماتی

12

 

حقوق و علوم سیاسی

 1397-02-31

اداره و دیپلوماسی

2

 

قضاوڅارنوالی

2

 

24

موسسه تحصیلات عالی اشراق

1389/1/24

هرات

حقوق و علوم سیاسی

1389-01-24

قضاو حارنوالی

10

 

اداره و دیپلوماسی

10

 

اقتصاد

مدیریت تجارت

10

 

مدیریت دولتی

؟

 

انجینری

 1390-01-16

سیول

8

 

ارکتیکچر

8

 

شرعیات


 1391-10-26

علوم قرآن و حدیث

5

 

ادبیات

مترجمی انگلیسی

؟

 

دیپارتمنت روانشناسی بالینی

 1390-01-16

دیپارتمنت روانشناسی بالینی

8

 

25

پوهنتون خصوصی غالب

1389/1/24

هرات

حقوق و علوم سیاسی

 1389-01-24

قضا و حارنوالی

9

 

اداره و دیپلوماسی

9

 

اقتصاد


 1390-01-16

مدیریت و اداره تشبثات

5

 

طب

 1389-01-24

معالجوی

5

 

طب داندان


 1390-01-16

طب دندان

14

 

کمپیوتر ساینس

 1389-01-24

انجنیری نرم افزار

1

 

نت ورک

7

 

26

موسسه تحصیلات عالی تاج

1389/1/29

بلخ

حقوق و علوم سیاسی


 1389-01-29

قضاو څارنوالی

5

 

اداره و دیپلوماسی

4

 

اقتصاد

حسابداری و مدیریت

2

 

مدیریت و محاسبه

1

 

اداره و تجارت

4

 

طب

معالجوی

3

 

27

پوهنتون غرجستان

1389/1/29

کابل

حقوق و علوم سیاسی

1389-01-29

روابط بین الملل

10

 

سیاسی و اداری

11

 

حقوقی و قضائی

؟

 

اقتصاد

مدیریت

 

 

اقتصاد تجارتی

11

 

علوم اجتماعی

1389-01-29

جامعه شناسی

3

 

کمپیوترساینس


 1390-01-22

انجینری نرم افزار

9

 

تکنالوژی معلوماتی

9

 

28

موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب

1389/2/20

کابل

کمپیوتر ساینس

1390-7-9

دیتابیس

5

 

شبکه

5

 

حقوق وعلوم سياسي

1389-02-20

قضاوڅارنوالی

7

 

اداره و دیپلوماسی

1

 

اقتصاد

اداره تجارت

7

 

امور مالی و بانکی

7

 

29

پوهنتون ابن سینا

1389/3/5

کابل

انجنیری

1389-11-24

مهندسی

؟

 

سیول

10

 

محیط زیست

2

 

جیولوژی و معدن

؟

 

علوم اجتماعی


 1389-03-05

فلسفه

؟

 

جامعه شناسی

5

 

ژورنالیزم

10

 

اقتصاد

اقتصاد تجارتی

12

 

بانکداری و مالی

12

 

دیپارتمنت مترجم انگلیسی

1389-11-24

مترجم انگلیسی

؟

 

حقوق


 1389-03-05

حقوق جزا و علوم جنایی

12

 

حقوق عامه و خصوصی

12

 

کمپیوترساینس

1392-09-18

سافت ویر انجنیری

8

 

تکنالوژی معلوماتی

8

 

علوم سیاسی


 1389-03-05

روابط بین المللی و اندیشه های سیاسی

12

 

30

پوهنتون گوهرشاد

1389/5/27

کابل

حقوق و علوم سیاسی

1389-05-30

حقوق

11

 

روابط بین الملل

؟

 

جامعه شناسی سیاسی

؟

 

کمپیوترساینس

1396-01-06

انجینری نرم افزار

1

 

تکنالوژی معلوماتی

2

 

مدیریت

1389-05-30

مدیریت اقتصاد

9

 

اداره و تجارت

؟

 

مدیریت آموزشی

؟

 

انجنیری

1392-03-25

انجنیری سیول

4

 

31

دانشگاه آزاد اسلامی، شعبه کابل

 

کابل

 

 

 

 

 

32

موسسه تحصیلات عالی امیرعلی شیرنوایی

1389/5/30

جوزجان

حقوق و علوم سیاسی


 1389-07-27

سیاسی و اداری

7

 

حقوق و قضائی

؟

 

اقتصاد


 1389-07-27

مالی و تجارت

5

 

حسابداری

4

 

دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی


 1390-10-20

دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی

5

 

تعلیم و تربیه


 1392-1-7

تاریخ

6

 

جغرافیه

5

 

بیولوژی

6

 

کیمیا

6

 

فزیک

4

 

دری

6

 

پشتو

5

 

انگلیسی

5

 

ریاضی

؟

 

ازبیکی

6

 

علوم دینی

7

 

33

موسسه تحصیلات عالی وادی هلمند

1389/10/26

هلمند

حقوق و علوم سیاسی


 1389-10-26

اداره و دیپلوماسی

5

 

قضاو څارنوالی

5

 

طب عمومی

طب معالجوی

3

 

شرعیات


 1392-10-22

فقه وقانون

2

 

تعلیم و تربیه


 1392-01-10

ریاضی

1

 

بیولوژی

؟

 

پشتو

1

 

34

پوهنتون جامی

1390/1/22

هرات

زراعت

1390-4-29

0

؟

 

طب معالجوی


 1392-11-09

عمومی

؟

 

حقوق و علوم سیاسی

 

 1390-01-22

قضاو حارنوالی

؟

 

اداره و دیپلوماسی

7

 

شرعیات


 1390-03-04

فقه و قانون

7

 

تعلیمات اسلامی

7

 

انجینری


 1390-01-22

سیول

8

 

اقتصاد

اقتصاد مدیریت

7

 

35

موسسه تحصیلات عالی ازهر

1390/1/29

کابل

حقوق و علوم سیاسی

1390-01-29

قضاو څارنوالی

6

 

ادره و دیپلوماسی

4

 

شرعیات

 1393-02-27

فقه وقانون

6

 

تعلیمات اسلامی

6

 

تعلیم و تربیه

1390-01-29

ریاضی

6

 

زبان عربی

؟

 

کمپیوترساینس

؟

 

36

موسسه تحصیلات عالی  میهن

1390/1/29

کابل

طب دندان

1390-07-4

عمومی

9

 

فارمسی

1390-01-29

9

 

تکنالوژی طبی

1390-07-4

4

 

37

موسسه تحصیلات عالی آسیا

1390/1/29

هرات

حقوق و علوم سیاسی

 1390-01-29

قضاو څارنوالی

7

 

اداره و دیپلوماسی

7

 

انجنیری

سیول

7

 

اقتصاد

مدیریت

؟

 

اقتصاد

7

 

38

موسسه تحصیلات عالی پامیر

1390/1/29

خوست

زبان و ادبیات انگلیسی

1390-01-29

انگلسی

؟

 

حقوق و علوم سیاسی

 

قضاء و ثارنوالی

 

 


 1392-02-16

اداری و دیپلوماسی

3

 

اقتصاد

1390-01-29

اداره تجارت

6

 

کمپیوتر ساینس

عمومی

6

 

39

موسسه تحصیلات عالی ناصرخسرو

1390/2/19

دایکندی

حقوق و علوم سیاسی


 1390-02-19

قضاو څارنوالی

5

 

فقه و حقوق

؟

 

اداره و دیپلوماسی

؟

 

اقتصاد

مدیریت

6

 

اقتصاد عمومی

6

 

تعلیم و تربیه

دری

6

 

تاریخ

6

 

ریاضی

6

 

جامعه شناسی

؟

 

پشتو

؟

 

کیمیا

6

 

بیولوژی

6

 

انجنیری

سیول

4

 

40

موسسه تحصیلات عالی راه سعادت

1390/2/20

بلخ

حقوق و علوم سیاسی


 1390-02-20

قضاو څارنوالی

6

 

اداره و دیپلوماسی

4

 

اقتصاد

اداره و تجارت

4

 

مدیریت و حسابداری

؟

 

مالی و تجارت

1

 

انجنیری

 

برق

 

 

1392-03-25

سیول

3

 

تعلیم و تربیه


 1390-02-20

پشتو

3

 

دری

4

 

انگلیسی

3

 

علوم اجتماعی

4

 

ریاضی

5

 

بیولوژی

5

 

ازبیکی

؟

 

فزیک

3

 

تاریخ

؟

 

جغرافیه

؟

 

کیمیا

3

 

علوم و فرهنگ اسلامی

6

 

41

موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری

1390/3/29

هرات

ادبیات

1392-5-27

0

؟

 

علوم اجتماعی

1390-03-29

اقتصاد

9

 

مدیریت

؟

 

کمپیوتر ساینس

دیتابیس

6

 

شبکه

؟

 

نرم افزار

؟

 

انجینری


 1392-03-25

سیول

1

 

حقوق و علوم سیاسی

1390-03-29

روابط بین الملل

9

 

قضاو څارنوالی

5

 

42

موسسه تحصیلات عالی بارک

1390/3/29

نیمروز

حقوق و علوم سیاسی

 1390-03-06

قضاو څارنوالی

5

 

اداره و دیپلوماسی

4

 

اقتصاد

اداره و تجارت

5

 

43

جامعه المصطفی

 

کابل

علوم انسانی

1391

علوم تربیتی

؟

 

اقتصاد

 

 

مدیریت

؟

 

علوم اسلامی

قرآن و حدیث

؟

 

فقه و معارف اسلامی

؟

 

فقه و حقوق

حقوق

؟

 

44

پیام نور - واحد افغانستان

1390/2/14

کابل

لیسانس در علوم انسانی

 

دینی عربی

13

 

امور تربیتی

13

 

آموزش انگلیسی

8

 

آموزش علوم اجتماعی

1

 

معارف اسلامی

1

 

مدیریت بازرگانی

2

 

روانشناسی عمومی

3

 

فقه و مبانی

1

 

مدیریت دولتی

؟

 

اقتصاد و حسابداری

12

 

لیسانس علوم طبیعی

 

حقوق

15

 

کمپیوترساینس

6

 

آموزش ریاضی

4

 

45

موسسه تحصیلات عالی الغیاث

1390/4/13

هرات

حقوق و علوم سیاسی

 1390-04-13

قضاو څارنوالی

14

 

اداره و دیپلوماسی

14

 

شرعیات

تعلیمات اسلامی

16

 

فقه و قانون

14

 

46

موسسه تحصیلات عالی هیواد

1390/4/26

کابل

اقتصاد

1390-04-07

اقتصاد تجارتی

6

 

مدیریت تجارت

9

 

حقوق وعلوم سیاسی

اداره و دیپلوماسی

7

 

قضاو څارنوالی

2

 

کمپیوترساینس

نرم افزار

7

 

آی تی

؟

 

47

موسسه تحصیلات عالی کابورا

1390/5/1

کابل

حقوق و علوم سیاسی

1390-05-01

قضاو څارنوالی

5

 

اداره و دیپلوماسی

؟

 

اقتصاد

امور مالی و بانکی

 

 

اقتصاد ملی

 

 

اداره منجمنت

5

 

48

پوهنتون خصوصی الفلاح

1390/7/13

جلال آباد

حقوق و علوم سیاسی


 1391-12-02

اداره و دیپلوماسی

6

 

قضاو څارنوالی

6

 

اقتصاد

 1390-07-14

مالی و مدیریت

9

 

منابع بشری

9

 

شرعیات


 1391-10-18

تعلیمات اسلامی

8

 

فقه و قانون

4

 

انجینری سیول

 1390-07-14

سیول

9

 

ژورنالیزم

عمومی

5

 

49

موسسه تحصیلات عالی عروج

1390/7/13

کابل

حقوق و علوم سیاسی


 1390-07-27

قضاو څارنوالی

2

 

اداره و دیپلوماسی

؟

 

اقتصاد

اداره تجارت

1

 

مالی و بانکی

؟

 

دیپارتمنت اداره و مدیریت

1392-11-30

اداره و مدیریت

؟

 

50

موسسه تحصیلات عالی   روشان

1390/10/28

جلال آباد

حقوق و علوم سیاسی

1391-06-12

قضاو څارنوالی

8

 

اداره و دیپلوماسی

8

 

طب معالجوی


 1390-10-28

معالجوی

4

 

فارمسی

فارمسی

؟

 

اقتصاد

1391-07-26

اداره مدیریت

7

 

مالی وحسابی

7

 

ستوماتولوژی

ستوماتولوژی

6

 

51

موسسه تحصیلات عالی  میرویس نیکه

1390/10/28

کندهار

حقوق و علوم سیاسی


 1390-10-28

قضاو څارنوالی

9

 

اداره و دیپلوماسی

9

 

اقتصاد

1392-10-10

BBA

4

 

طب معالجوی


 1390-10-28

معالجوی

3

 

52

موسسه تحصیلات عالی  اراکوزیا

1390/10/28

هلمند

حقوق و علوم سیاسی


 1390-10-28

قضاو څارنوالی

7

 

اداره و دیپلوماسی

7

 

انجینری

سیول

4

 

تعلیم و تربیه


 1392-03-25

علوم دینی

2

 

پشتو

2

 

ریاضی

1

 

تاریخ

2

 

فزیک

1

 

کیمیا

1

 

53

موسسه تحصیلات عالی  التقوا

1390/11/26

جلال آباد

حقوق و علوم سیاسی

 1390-11-29

اداره و دیپلوماسی

3

 

قضاو څارنوالی

3

 

اقتصاد

مالی اداره تجارت

1

 

54

موسسه تحصیلات عالی احمد شاه ابدالی

1391/2/4

خوست

طب معالجوی

1391/2/4

عمومی

2

 

55

موسسه تحصیلات عالی دانش

1391/2/4

پروان

حقوق و علوم سیاسی


 1391-02-04

قضاو څارنوالی

4

 

اداره و دیپلوماسی

؟

 

اقتصاد

اقتصاد ملی

2

 

امور مالی و بانکی

2

 

طب معالجوی


 1393-06-26

عمومی

؟

 

56

موسسه تحصیلات عالی ملالی

1391/2/4

کندهار

حقوق و علوم سیاسی


 1391-02-04

قضاو څارنوالی

8

 

اداره و دیپلوماسی

8

 

طب معالجوی

معالجوی

3

 

57

پوهنتون خصوصی بست

1391/2/4

هلمند

تعلیم و تربیه


 1397-01-28

علوم فرهنگ اسلامی

؟

 

ادبیات پشتو

؟

 

ادبیات دری

؟

 

بیولوژی

؟

 

فزیک

؟

 

کیمیا

؟

 

ریاضی

؟

 

محیط زیست

؟

 

طب معالجوی

 1393-10-12

عمومی

؟

 

کمپیوتر ساینس


 1393-09-02

IT

؟

 

نرم افزار

؟

 

سخت افزار

؟

 

حقوق و علوم سیاسی

1391-02-04

قضاو څارنوالی

؟

 

اداره و دیپلوماسی

6

 

انجینری

سیول

5

 

اقتصاد

اقتصاد اداره

6

 

تشبثات

6

 

58

پوهنتون حکیم سنایی

1391/2/9

بغلان

حقوق و علوم سیاسی


 1391-02-09

قضاو څارنوالی

4

 

اداره و دیپلوماسی

4

 

اقتصاد

امور مالی و بانکی

4

 

تکنالوژی طبی


 1393-02-14

تکنالوژی

2

 

ساینس

 1394-11-27

بیولوژی

2

 

1394

کمپیوترساینس

؟

 

ریاضی

؟

 

کیمیا

؟

 

قابلگی


 1393-02-14

قابلگی

2

 

طب


 1391-02-09

معالجوی

1

 

59

موسسه تحصیلات عالی فجرستان

1391/5/11

تخار

حقوق و علوم سیاسی


 1391-05-11

قضاو څارنوالی

2

 

اداره و دیپلوماسی

1

 

اقتصاد

مالی  بانکی

2

 

منجمنت اداره و تشبثات

؟

 

انجنیری


 1392-10-24

سیول

3

 

60

پوهنتون خصوصی رابعه بلخی

1391/5/11

کابل

انجنیری

1392-02-03