وظایف وصلاحیت ‌های وزارت تحصیلات عالی

در عرصۀ ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی

وزارت تحصیلات عالی درعرصۀ ایجاد وتوسعۀ مؤسسات تحصیلات عالی دارای وظایف وصلاحیت‌های ذیل می باشد:

 1. ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی برمبنای نیازهای جامعه ومطابق پلان انکشافی.
 2. توسعه وانکشاف ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی.
 3. بررسی پیشنهادات ادارات دولتی در مورد ایجاد انستیتوت‌های اختصاصی.
 4. الغای مؤسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی در صورت عدم رعایت معیارهای اکادمیک مطابق احکام اسناد تقنینی.
 5. ارایۀ پیشنهاد به مقامات ذیصلاح به منظور تأسیس، توسعه، تجزیه، الحاق، ادغام یا الغای مؤسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی.
 6. اعطای جواز برنامه های لیسانس، فوق لیسانس وشبانه در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی.
 7. اتخاذ تدابیربه منظورایجاد مؤسسات تحصیلات عالی متشرک، با کشورهای منطقه وجهان اعم از سکتور دولتی وخصوصی با رعایت احکام اسناد تقنینی مربوط.
 8. نظارت ازفعالیت‌های مؤسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی.
 9.  
 10. ایجاد شفاخانه های کادری بر مبنای نیاز های جامعه و مطابق پلان انکشافی
 11. توسعه و انکشاف ایجاد شفاخانه های کادری دولتی و خصوصی
 12. الغای شفاخانه های کادری دولتی و خصوصی در صورت عدم رعایت معیارات تعین شده مطابق احکام اسناد تقنینی
 13. ارایه پیشنهاد به مقام ذیصلاح به منظور تأسیس، توسعه، تجزیه، الحاق، ادغام یا الغای شفاخانه های کادری دولتی و خصوصی
 14. اتخاذ تدابیر به منظور ایجاد شفاخانه های کادری مشترک با کشورهای منطقه و جهان به شمول سکتور خصوصی و دولتی
 15. نظارت از فعالیت های شفاخانه های کادری دولتی وخصوصی در جهت ارایه خدمات صحی و تحصیلی معیاری و با کیفیت
 16. صدور جواز تأسیس به شفاخانه های کادری  خصوصی مطابق اسناد تقنینی
 17. صدور رهنمود های امور صحی و اکادمیک شفاخانه های کادری حصوصی و دولتی
 18. تطبیق اسناد مربوط یه شفاخانه های کادری
 19. نظارت از امور صحی ، اکادمیک، مالی و اداری شفاخانه های کادری
 20. طی مراحل  تقرر و ترفیع اعضای تخصصی و مسلکی  و معیارهای تجهیزاتی ساختمان ها، روند تدریس محصلان و ستاژران شفاخانه های کادری
 21. نیازسنجی مالی و بودیجوی شفاخانه های کادری
 22. تنظیم امور تهیه و تدارکات اجناس و خدمات شفاخانه های کادری دولتی

 

 1.  در عرصۀ بهبود کیفیت برنامه های تحصیلات عالی

وزارت تحصیلات عالی درعرصۀ بهبود کیفیت برنامه های تحصیلات عالی دارای وظایف وصلاحیت‌های ذیل می باشد:

 1. ایجاد رشد فرصت‌های کمی وکیفی تحصیلات عالی.
 2. نهادینه سازی سیستم تحقیقات علمی به منظور رفع نیازمندی‌های اقتصادی واجتماعی وحل مشکلات عینی کشور.
 3. طرح وتدوین پلان های استراتژیک انکشاف تحصیلات عالی.
 4. بازنگری وطی مراحل نصاب تحصیلی وتطبیق نصاب واحد تحصیلی.
 5. فراهم آوری امکانات لازم به منظور استفادۀ مؤثر از تکنالوژی معلوماتی در روند آموزش، تحقیقات علمی ونشرکتب.

در عرصۀ امورعلمی

وزارت تحصیلات عالی درعرصۀ امورعلمی دارای وظایف وصلاحیت‌های ذیل می باشد:

 1. تدویربرنامه های علمی به منظورارتقای ظرفیت کادرهای علمی وتحقیقاتی درمؤسسات تحصیلات عالی.
 2. تثبیت رشته های تخصصی مطابق نیازمندی ها در همکاری با ادارات دولتی وسکتورخصوصی.
 3. تنظیم امور مربوط به ارتقای سطح تحصیلی اعضای کادرعلمی مؤسسات تحصیلات عالی.
 4. انسجام تقرر، تبدل وانفکاک اعضای کادرعلمی مؤسسات تحصیلات عالی مطابق احکام قانون.
 5. منظورترفیع وتثبیت رتبۀ علمی اعضای کادرعلمی.
 6. تنظیم امور مربوط به ارزیابی اسناد تحصیلی خارج از کشور.
 7. تأیید وتطبیق پلان های مؤسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی.
 8. اعزام اعضای کادرعلمی مؤسسات تحصیلات عالی به دوره های تحصیلی فوق لیسانس وبرنامه های آموزشی.
 9. تدویربرنامه های علمی درسطح ملی وبین المللی.
 10. نشرمقالات علمی درمجله ها ونشریه های علمی مؤسسات تحصیلات عالی.
 11. انجام سایر وظایف مندرج اسناد تقنینی.

 در عرصۀ امورمحصلان

وزارت تحصیلات عالی درعرصۀ امور محصلان دارای وظایف وصلاحیت های ذیل می باشد:

 1. طرح وتدوین پالیسی های آموزشی محصلان مؤسسات تحصیلات عالی.
 2. ایجاد سیستم های معاصر وشیوه های جدید آموزش برای محصلان مؤسسات تحصیلات عالی.
 3. ایجاد وتجهیزات لابراتوارها، ورکشاپ‌ها وفرصت‌های کارآموزی محصلان.
 4. طرح وتطبیق برنامه ها به منظوربلند بردن ظرفیت های جذب اشخاص درمؤسسات تحصیلات عالی به شکل تحصیلات عالی روزانه وشبانه.
 5. تقویت سیستم آموزش های کلنیک های حقوقی پوهنحی های حقوق وشرعیات مؤسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی.
 6. طرح وتطبیق لوایح، طرزالعمل های نظم ودسپلین، طرز شمولیت، تبدیلی ها وانفکاک محصلان.
 7. ساده‌سازی روند ثبت نام متقاضیان درمؤسسات تحصیلات عالی.
 8. چاپ،حفاظت وتوزیع دیپلوم‌های معیاری وترانسکریپت نمرات برای فارغان مؤسسات تحصیلات عالی.
 9. طرح وتطبیق برنامه ها به منظورتقویت فعالیت های فرهنگی ورزشی وهنری محصلان.
 10. نظارت از فعالیت های مربوط به خدمات محصلان درمؤسسات تحصیلات عالی.
 11. نظارت از امورمربوط به لیلۀ محصلان.

در عرصۀ  تضمین کیفیت واعتباردهی

وزارت تحصیلات عالی درعرصۀ تضمین کیفیت واعتباردهی دارای وظایف وصلاحیت های ذیل می باشد:

 1. ایجاد بورد به منظورتضمین کیفیت واعتباردهی مؤسسات تحصلات عالی دولتی وخصوصی مطابق احکام اسناد تقنینی.
 2. ارزیابی علمی مؤسسه تحصیلات عالی دولتی وخصوصی با رعایت معیارهای پذیرفته شده.
 3. اعتباردهی مؤسسات تحصیلات عالی داخلی ومؤسسات تحصیلی خارجی که درافغانستان فعالیت می نمایند.
 4. ارزیابی از کیفیت امورعلمی مؤسسات تحصیلات عالی.
 5. تطبیق تصامیم وفیصله های نهایی بورد تضمین کیفیت واعتباردهی در مورد مؤسسه تحصیلات عالی.
 6. تصویب لایحۀ وظایف مربوط.

در عرصۀ تفتیش ونظارت

وزارت تحصیلات عالی درعرصۀ تفتیش ونظارت اکادمیک دارای وظایف وصلاحیت های ذیل می باشد:

 1. نظارت از تطبیق قوانین درمؤسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی.
 2. نظارت ازاموراکادمیک وتحصیلی در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی مطابق احکام قانون تحصیلات عالی ملکی
 3. ایجاد وفعال نمودن شعبات کمیته های معین به منظور حصول اطمینان ازکیفیت ومعیاری بودن عرضۀ تحصیلات عالی درمؤسسات دولتی وخصوصی، در روشنی احکام اسناد تقنینی امور اکادمیک وتحصیلی ونظارت از آن.
 4. تفتیش از تأسیسات ومنابع عایداتی مؤسسات تحصیلات عالی دولتی.

در عرصۀ مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

وزارت تحصیلات عالی درعرصۀ مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی دارای وظایف وصلاحیت های ذیل می باشد:

 1. صدورجوازتأسیس به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مطابق اسناد تقنینی.
 2. صدوررهنمودهای امور اکادمیک مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مطابق اسناد تقنینی.
 3. تطبیق اسناد مربوط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی.
 4. پیشنهاد طرح تعدیل، ایزاد یا حذف دراسناد تقنینی مربوط.
 5. نظارت از اموراکادمیک، مالی واداری مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی.
 6. طی مراحل نصاب های تحصیلی، تقرر وترفیع اعضای کادرعلمی ومعیارهای تجهیزاتی ساختمان ها، روند جذب محصلان، فراغت وتوزیع دیپلوم، ترانسکریپت نمرات مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وتأیید آن.
 7. نظارت، حمایت، ارتقای کیفیت واعتباردهی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، عضویت اساتید، نمایندگان ومتخصصین آنها درکمیته های داخلی وزارت.
 8. جمع آوری نظریات ودیدگاه های مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی درتدوین اسناد تقنینی اکادمیک.
 9. نظارت از فعالیت های مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی درجهت ارایۀ خدمات تحصیلی معیارهای وبا کیفیت.

 در عرصۀ مالی، حسابی وتدارکات

وزارت تحصیلات عالی درعرصۀ مالی، حسابی وتدارکاتی دارای وظایف وصلاحیت های ذیل می باشد:

 1. تنظیم وادارۀ امورمالی مربوط
 2. ترتیب بودجۀ مربوط ومصرف آن.
 3. تنظیم امورتهیه وتدارکات اجناس وخدمات.
 4. تفتیش امورمالی وحسابی ادارات تحت اثر، توسط ریاست تفتیش.
 5. نیازسنجی مالی وبودجوی ادارات مرکزی ومؤسسات تحصیلات عالی دولتی.
 6. اجراآت لازم درزمینۀ گزینش هیئت به منظورارزیابی وکارشناسی تعدیل پروژه ها.
 7. نظارت از سیستم معیاری عقد قراردادها (ACPMS)
 8. اتخاذ تدابیرجهت بهبود حفظ الصحه، شرایط کار و رعایت جدی اساسات مصونیت وتدابیرایمنی.
 9. تسهیل روند تولید نشرات، بروشورها وپوسترها وتدویر همایش های بزرگ.
 10. نظارت ازتأدیات منابع خارجی وکمک های بلاعوض جهت استفادۀ مؤثر در روشنی احکام اسناد تقنینی.
 11. نظارت، مراقبت وحصول اطمینان از منابع عایداتی وزارت ومؤسسات مربوط وانتقال آن به حساب واحد دولتی به منظور ارتقای عواید.

 در عرصۀ ارتباطات

وزارت تحصیلات عالی درعرصۀ ارتباطات دارای وظایف وصلاحیت های ذیل می باشد:

 1. تأمین روابط متقابل با وزارت ها، ادارات دولتی وخصوصی به منظوردریافت ارقام ومعلومات لازم پیرامون نیازهای علمی، نیروی بشری ورشد فعالیت های مؤسسات تحصیلات عالی دولتی وخصوصی.
 2. تنظیم روابط علمی، تخنیکی وفرهنگی با کشورهای خارجی در همکاری باوزارت امورخارجه به منظوردریافت بورسیه های تحصیلی وسایرفعالیت های علمی.
 3. اتخاذ تدابیر به منظور رشد وتوسعۀ همکاری درجهت تقویت سیستم تحصیلات عالی.
 4. امضای تفاهم‌نامه های اکادمیک با نهادهای اکادمیک داخلی وخارجی مطابق احکام قانون.
 5. مذاکره وملاقات با کشورها، نهادها ونمایندگان قانونی آن‌ها غرض ایجاد وگسترش ارتباطات علمی.
 6. تنظیم وتسهیل پروسۀ سفرهای رسمی واشتراک کارکنان وزارت تحصیلات عالی در برنامه های علمی وسفرهای رسمی.
 7. تنظیم امورمربوط به بورسیه های تحصیلی.
 8. بررسی ضرورت وامکان اعطای بورسیه های تحصیلی با کشورها ومؤسسات تحصیلات عالی خارجی به موافقۀ مؤسسات تحصیلات عالی.

در عرصۀ منابع بشری

وزارت تحصیلات عالی درعرصۀ منابع بشری وظایف وصلاحیت های ذیل می باشد.

1. اکمال کارکنان مورد نیاز با نظرداشت اهلیت وشایستگی مطابق احکام قانون کارکنان خدمات ملکی.

2. طرح وتطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت کارکنان با استفاده ازمنابع داخلی وخارجی واتخاذ تصمیم درمورد تبدیلی کارکنان جهت بهبود امور مطابق احکام قانون کارکنان خدمات ملکی.

3. تلاش درجهت نهادینه ساختن برابری وعدالت جنسیتی در وزارت تحصیلات عالی.

4. استخدام کارکنان ماهر ومسلکی به منظور آماده ساختن، فعال نمودن وبکارانداختن وسایل، ماشین آلات وتجهیزات مربوط.

5. انکشاف فعالیت های به منظور ارتقای ظرفیت ومؤثریت اعضای کادرعلمی وکارکنان منابع بشری

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۱ - ۷:۴۴
Background image

د بیرون مرز علماء کرامو او فاضلانو د عالیې او عالمیې مرحلو د ازموینو د پایلو اعلان

د بیرون مرز علماء کرامو او فاضلانو د عالیې او عالمیې مرحلو د ازموینو د پایلو جدول، په لاندې لینک کې:

عالیې بیرون مرز 

عالمیې بیرون مرز

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ - ۷:۳۸
Background image

اطلاعیه اعلان نتایج امتحان مراحل عالیه و عالمیه ریاست عمومی جامعات و تخصصات دینی وزارت تحصیلات عالی!

اطلاعیه اعلان نتایج امتحان مراحل عالیه و عالمیه ریاست عمومی جامعات و تخصصات دینی وزارت تحصیلات عالی!
قرار است امروز یکشنبه مورخ ۳۰ ثور 1403 وزارت تحصیلات عالی نتایج امتحان سالانه مراحل . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۶ - ۱۰:۱۵
Background image

پیام تسلیت و همدردی وزارت تحصیلات عالی!

پیام تسلیت و همدردی وزارت تحصیلات عالی!

بازگشت به اطلاعیه ها