گزارش دریافت و رسیدگی به شکایات

وزارت تحصیلات عالی جهت رسیدگی به مشکلات و شکایات شهروندان کشور دریچه های مختلف ارتباطی را ایجاد نموده که با استفاده از آن مردم می توانند شکایات خویش را ارسال و با استفاده از مکانیزم خاص تمام شکایات مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.

درسال 1399 وزارت تحصیلات عالی حدود 500 شکایت مربوط امور اکادمیک را از سوی استادان و محصلان پوهنتون های دولتی و خصوصی دریافت نمود و پس از دریافت آن از سوی ادارات مربوطه در پرتوقوانین و مکانیزم های مشخص رسیدگی لازم صورت گرفت.

اینک از میان 500 شکایت رسیده به این وزارت نمونه های آن ارایه می گردد.  

بخش موسسات وپوهنتون های خصوصی  

  اسم ولد:

مدثر ولد عبدالصبور

اسم نهاد:

موسسه  تحصیلات عالی خصوصی میهن

تاریخ دریافت شکایت:

11/12/1399

موضوع شکایت:

مایان دو ماه بیست روز درس و مدت دوازده روز امتحان سپری نمودیم و مدت چهار ماه فیس تحویل کردیم و موسسه خواهان اخذ فیس مکمل پنج ماه است در صورت که پنج ماه مکمل درس نخواندیم.

اجرات آمریت نظارت و ارزیابی لیسانس خصوصی :

رسیده گی صورت گرفته به شکایت.

اسم ولد:

عبدالحق ولد عبدالرسول

اسم نهاد:

پوهنتون کاروان

تاریخ شکایت:

23/12/1399

موضوع شکایت:

وزارت تحصیلات عالی شروع پوهنتون ها را به تاریخ 15 حوت اعلان کرده است پوهنتون دروس  پوهنحی کمپیوتر ساینس را شروع نمیکند وقتی که به اداره پوهنتون مراجعه مینمایم دلیل های غیر قابل باور را ارایه مینمایند و همچنان این پوهنتون نقض قرار داد نموده همرای ما یعنی فیس که اول تعیین کرده بود 12000 هزار افغانی بود بعدا بدون آگاهی محصلین فیس که قبلا تعیین شده بود را 15500 افزایش داده است.

اجرات آمریت نظارت و ارزیابی لیسانس خصوصی

رسیده گی صورت گرفته به شکایت.

لطف الله ولد عبدالحمید

اسم نهاد:

موسسه تحصیلات عالی بیان

تاریخ شکایت:

25/12/1399

موضوع شکایت:

اینجانب لطف الله ولد عبدالحمید یک تن از محصلین موسسه تحصیلات خصوصی بیان که دروس سمستر سوم را تکمیل نموده ام میخواهم بقیه تحصیلات ام را در موسسه تحصیلات عالی خصوصی استقلال تکمیل نمایم که موافقت نموده است با تاسف جانب موسسه تحصیلات عالی خصوصی بیان بهانه گیری نموده طبق توافق قبلی که فیس هر سمستر 8 هزار افغانی بوده فعلا در بدل موافقت و تسلیمی اسناد تحصیلی ام به موسسه تحصیلات عالی استقلال که مورد علاقه ام می باشد فیس سمستر وار 13 هزار افغانی به صورت جبری مطالبه دارد.

اجرات آمریت نظارت و ارزیابی لیسانس خصوصی:

رسیده گی صورت گرفته به شکایت

 

محمد فایق ولد محمد سرور

اسم نهاد:

پوهنتون مشعل

تاریخ شکایت:

3/1/1400

موضوع شکایت:

موضوع پوهنحی کمپیوتر ساینس که طی 2 ماه قبل از طرف برنامه های علمی و کمیسون تایید گردید کریکولم آن مطابق طرزالعمل جدید مدت 2 ماه میشود که جواز پوهنحی کمپیوتر ساینس به دست ما نرسیده  است.

اجرات آمریت نظارت و ارزیابی لیسانس خصوصی:

رسیده گی صورت گرفته به شکایت.

اسم ولد:

حکیم الله ولد حاتم بای

اسم نهاد:

موسسه تحصیلات عالی خصوصی فجرستان

تاریخ شکایت:

13/1/1400

موضوع شکایت:

بنابر فیصله وزارت تحصیلات عالی امتحانات پوهنتون های دولتی و خصوصی بعد از تاریخ 15/1/1400 گرفته شود اما موسسه تحصیلات عالی خصوصی فجرستان قبل از تاریخ ذکر شده از محصلین خود میخواهد امتحان اخذ نماید به تاریخ 7/1/1400 اما یک تعداد از محصلین این نهاد به فیصله وزارت محترم تحصیلات عالی احترام گذاشته و خواهان اخذ امتحان در زمان تعیین شده می باشند.

اجرات آمریت نظارت و ارزیابی لیسانس خصوصی:

رسیده گی صورت گرفته به شکایت.

اسم ولد:

احمد ولید ولد میر بابا

اسم نهاد:

موسسه تحصیلات عالی خصوصی هیواد

تاریخ شکایت:

10/1/1400

موضوع شکایت:

- پرداخت فیس مکمل 10 هزار افغانی بر این موسسه در حالی که این نهاد دروس آنلاین نداشته  است1

- در جریان دروس تغییر تبدیل شدن استادان 2

3- غیر منظم گرفتن امتحانات در یک هفته 4 مضمون

اجرات آمریت نظارت و ارزیابی لیسانس خصوصی:

رسیده گی صورت گرفته به شکایت.

اسم ولد:

عبدالواسع ولد حاجی محمد صادق

اسم نهاد:

موسسه تحصیلات عالی خصوصی راه سعادت تخار

تاریخ شکایت:

12/2/1400

موضوع شکایت:

اینجانب از موسسه تحصیلات عالی خصوصی راه سعادت ولایت تخار عرض میشوم که موسسه مذکور دست به فریب برای تعداد زیاد از مردم عزیز ولایت تخار زده که گویا برای تحصیلات به سطح ماستری شما را به خارج از کشور به کشور ایران میفرستیم که از بنده الله به مبلغ 300 دالر امریکایی به تاریخ  15/11/1398 اخذ نموده که سند مزین با مهر آن موسسه در اختیار دارم ولی تا اکنون نه به ماستری فرستاده و نه هم پول بنده را برایم سپرده که اینکار به نسبت جایگاه والای وزارت تحصیلات عالی کشور نیز صدمه میرساند چون موسسات ثبت  و راجستر این وزارت محترم میباشد بنا با امتیاز که از مقام محترم شما دارد به آسانی دست به فریب میزنند که مردم مستضعف کشور را به قهقرا اقتصادی برساند و من کارمند برحال معارف بودم به تاریخ 30/12/1398 شخص بنام عبدالواسع سادات کارمند مالی آن موسسه برایم تماس گرفت و گفت آمادگی تانرا بگرید که به تاریخ 14/1/1399امورات سفر شما آماده میشود و شما آماده پرواز باشید من با استفاده از وقت استعفا عنوانی اداره مربوطه خویش را تقدیم نمودم که آن نیز منظور گردید که بد بختانه با فریب خویش من را از وظیفه دولتی نیز سلب کرد و تا کنون نه بورسیه آمد و نه هم کدام چیزی دیگر جز فریب حالا از مقام محترم استدعا مینمایم در قسمت واپس گیری پول بنده و جبران خساره بنده را همکاری نموده ممنون سازید که این موضوع باعث گردد تا در آینده از همچو فریب مردم جلو گیری گردد.

 

بخش موسسات وپوهنتون های دولتی

در مورد شکایات اعضای کادرعلمی ومحصلین پوهنتوها وموسسات تحصیلات عالی دولتی !

در رابطه به یک سلسله شکایات که از طرف پوهنتونها وموسسات تحصیلات عالی کشور در رابطه به موارد مختلف به این ریاست مواصلت ورزیده است وبه آن رسیده گی لازم صورت گرفته است قرارذیل است.

1 - موسسه تحصیلات عالی بادغیس: نامه شماره 399 مورخ 15/10/1399 موسسه تحصیلات عالی بادغیس در  را ابطه به عدم اطاعت، رعایت سلسله مراتب و تشنج های که میان روسای پوهنحی های چهارگانه، معاون علمی، معاون صاحب محصلان و رئیس آن موسسه به میان آمده است، عنوانی مقام محترم معینیت علمی وزارت تحصیلات عالی ارسال و مواصلت ورزیده است. به موضوع طبق هدایت مقام محترم معینیت علمی رسیده گس لازم صورت گرفته است وگزارش آن به معینیت محترم علمی نیز ارسال شده است.

2 پوهنتون پولی تخنیک: درمورد شکایتنامه محترمه نفیسه روکی عضو کادرعلمی پوهنتون پولی تخنیک در رابطه به  عدم طی مراحل دوسیه ترفیع علمی موصوفه از طریق دیپارتمنت ، شورای علمی پوهنحی وشورای علمی پوهنتون درمورد رسید هگی لازم صورت گرفته ونتیجه نهایی ودوسیه موصوف طی مراحل گردید.

  • - درمورد عدم جذب کامیابان خلاف رشته 14 پاسان معرفی شده سال 1399 درپوهنحی ساختمانهای ترانسپورتی به موضوع رسید ه گی صورت گرفته است.
  • در موردشکایت 53 تن محصلین دراب شده پوهنحی های مختلف آن پوهنتون .

 به موضوع رسید ه گی لازم صورت گرفته وگزارش آن به مقام محترم وزارت ارایه گردیده است .  

3 پوهنتون جوزجان: در مورد شکایت تعداد از کاندیدان بست کادرعلمی دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی آن پوهنتون به موضوع رسیده گی لازم صورت گرفته است وموضوع از حیث ارتباط به ریاست تقرروترفیعات علمی استادان نیز ارسال شده است.

  • در مورد شکایت نامه یک تن از کاندیدان دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی پوهنحی انجینری ساختمانی وشکایت موصوف ازناحیه عدم شارت لست در دیپارتمنت مربوطه به موضوع رسیده گی لازم صورت گرفته است.
  • درمورد شکایت تعداداز کاندیدان دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنحی انجینری ساختمانی ودیپارتمنت منجمنت واداره وتشبثات پوهنحی اقتصادآن پوهنتون رسیده گی لازم صورت گرفت.

پوهنتون فاریاب: محترم عبدالرحمن فرزند عبدالغفار باشنده ولایت فاریاب طی درخواستی و فورم شکایت عنوانی ریاست نظارت وارزیابی امور اکادمیک مبنی بر شکایت علیه محترم پوهنیار کنشکا تلاش و موضوع تقرر مجدد موصوف در پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب به این ریاست مواصلت ورزیده است.که موضوع رسمآ توسط هیات موظف پیگیری شده ونتیجه آن به مقام وزارت ارایه خواهد شد.

پوهنتون بغلان: درمورد شکایت یک تن از آمرین دیپارتمنت های پوهنحی تعلیم وتربیه آن پوهنتون درمورد بدون درنظرداشت معیارهای قانونی شخص دیگری را بحیث امردیپارتمنت معرفی نموده است به موضوع رسیده گی صورت گرفته است.

شکایت یک تن استاد پوهنحی ادبیات درمورد عدم طی مراحل دوسیه ترفیع علمی موصوفه درپوهنتون کابل به موضوع رسیده گی صورت گرفت.

پوهنتون تخار: شکایت یک تن از کاندیدان دیپارتمنت عربی پوهنحی ادبیات پوهنتون تخاردرمورد اینکه موصوف دوچانس دارد ولی پوهنتون تخاروپوهنتون کابل بدون درنظرداشت موارد قانون دوسیه تقررشان را طی مراحل نموده است.

پوهنتون شیخ زاید: شکایت یک تن کاندید پوهنحی طب درمورد اینکه موصوف در امتحان کادری نمره بلند را اخذ کرده ولی درامتحان زبان انگلیسی نمره کم دارد دوسیه موصوف را توقف داده اند. به موضوع رسیده گی صورت گرفته است

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۳ - ۱۰:۲۳
Background image

اطلاعیه فراخوان اخذ مقالات علمی-تحقیقی پوهنتون خصوصی کاردان

قرار است پوهنتون خصوصی کاردان نخستین کنفرانس ملی تحت عنوان «استقبال از آینده: ابتکارات،  ابهامات، تهدیدات و چالش های هوش مصنوعی» را برگزار نماید.
 بناَ از تمام استادان نهاد های تحصیلات . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۲ - ۹:۲۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد


بدین وسیله به تأسی ازفقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد، قرارداد پروژه  تهیه و تدارک وسایل ، تجهیزات و مواد لابراتواری . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۱ - ۱۰:۲۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 


موضوع : پروژه تهیه و اعمار یک باب تشناب ریاست انکشاف برنامه های علمی: 
بدین وسیله به تاسی ازفقره )۲(ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رساینده می شود که وزارت تحصیلات عالی درنظر . . .

بازگشت به اطلاعیه ها