اعلان داوطلبی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

safiullah_user

Publish Date

Closing Date

اعلان برنده گی پروژه تدارک قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی شماره داوطلبی : SREU/G-002/NCB-99 شرکت محترم تجارتی و لوژسیتکی ابداع فروغ در پروسه داوطلبی پروژه تدارک قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی SREU/G-002/NCB-99 اشتراک نموده بود، به قیمت مجموعی ( 9709095 ) نوملیون و هفت صدو نوهزارو نودو پنج افغانی برنده اعلان شد. شرکت ها وداویر دولتی که با شرکت متذکره کدام مشکل دارند ، به آمریت تهیه و تدارکات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی الی هفت روز سراز تاریخ اعلان مراجعه نموده تا اجراات که درنظر است صورت گیرد.